Seminar học thuật luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Thế Anh Phú (lần 3)

on .

+  Tên Luận án: "Nghiên cứu mô hình khai thác mạng thông tin không đồng nhất và ứng dụng". 

+  Địa điểm: phòng E10.3.

+  Thời gian bắt đầu: 8h30, thứ 5 ngày 10/12/2020, NCS trình bày tối đa 30 phút.

+  Phần 3:

-- Bổ sung trả lời các câu hỏi liên quan buổi 1, 2.

-- Trình bày nội dung toàn cuốn luận án.