BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỦA NCS PHAN HỒNG TRUNG

on .

THÔNG TIN BUỔI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ 3
 
Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông tin họp Hội đồng đánh giá chuyên đề 3 của NCS.
 
Thời gian họp: 14 giờ 00, Thứ 5, ngày 29 tháng 9 năm 2022.
 
Họp trực tuyến bằng: Microsoft Teams.
 
Người báo cáo: NCS Phan Hồng Trung.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.