MÔNPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NCS

on .

Chào các anh/chị NCS,

 
Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời gian và địa điểm học môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học":
 
- Địa điểm học: Phòng học E02.4 (bắt đầu lúc 08 giờ 30, sáng thứ ba, ngày 07 tháng 3 năm 2023) 
- Giảng viên phụ trách: GS. TS Đỗ Phúc
- Chủ đề: Trình bày và thảo luận chuyên đề nghiên cứu khoa học với chatGPT.
 
Trân trọng./. 
Phòng ĐTSĐH&KHCN.