Công bố khoa học

 

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC XUẤT BẢN TRÊN TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH VÀ DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TOÀN VĂN TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 

I. NĂM 2016: 

1. 1 Tạp chí:

 1. Thanh-Trung Nguyen – Mining Incrementally Closed Itemsets with a New Intermediate Structure – British Journal of Mathematics and Computer Research, Vol. 18(3), August 2016.
 2. Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc , Một mô hình khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội, Tạp chí Phát triển KHCN ĐHQG-HCM, Tập 19, số K2- 2016, pp. 81-94,  ISSN: 1859-0128.

1.2 Hội nghị: 

 1. Trần Thị Yến Nhi, Mai Văn Cường, Nguyễn Gia Tuấn Anh, Đào Minh Sơn, NoSQL vs SQL: Operations Cost Evaluation A Case Study on a Social Network Application, Progress in Computer Sciences and Information Technology International Conference (PROSCIT 2016), 2016, Langkawi Island, Kedah, Malaysia.  
 2. Dao Minh Son, Mai Van Cuong, Ng.G. Tuan Anh,  Daily Human Activities Recognition Using Heterogeneous Sensors from Smartphones, The 8th International Conference on Advances in Information Technology(IAIT 2016), 2016, Taipa, Macau.
 3. Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, “Vietnamese transition-based dependency parsing with supertag features”, 2016 The 8th International Conference on Knowledge and Systems Engineering. 
 4. Phuc Quang Nguyen, Tien Do, Anh-Thu Nguyen-Thi, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Tu-Anh Hoang Nguyen, “Clustering Web Video Search Results with Convolutional Neural Networks,” 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS), pp. 135-140, 2016.
 5. Son Trinh, Luu Nguyen, Minh Vo and Phuc Do, Lexicon-Based Sentiment Analysis of Facebook Comment, ACIIDS 2016, Chapter Recent Developments in Intelligent Information and Database Systems Volume 642 of the series Studies in Computational Intelligence pp 263-276, Date: 27 February 2016,  ISSN, 1860-949X,  Studies in Computational Intelligence.

 

 

 

II. NĂM 2015:

2.1  Tạp chí:

 1. Thanh Ho, Phuc Do, “Analyzing the Changes in Online Community based on Topic Model and Self-Organizing Map”, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 7, 2015, pp 100-108.
 2. Thanh Ho, Phuc Do, “Analyzing Users’ Interests with the Temporal Factor Based on Topic Modeling”, Springer International Publishing Switzerland, 2015, pp. 105-115.
 3. Nguyen Xuan Nghe, Ho Trung Thanh, Do Phuc, “Finding the most influential user of a specific topic on the social networks”, Advances in Computer Science: an International Journal, Vol 4, Issue 2, pp 31-40, 2015.

2.2  Hội nghị:

 1. Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, “Error Analysis for Vietnamese Dependency Parsing”, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering.
 2. Phuc Quang Nguyen, Anh-Thu Nguyen-Thi, Thanh Duc Ngo and Tu-Anh Hoang Nguyen, “Using Textual Semantic Similarity to Improve Clustering Quality of Web Video Search Results”, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering.
 3. Thanh Ho, Phuc Do,Discovering Communities of Users on Social Networks Based on Topic Model Combined with Kohonen Network”, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering.
 4. Anh-Thu Nguyen-Thi∗, Phuc Quang Nguyen, Thanh Duc Ngo, Tu-Anh Nguyen-Hoang, “Transfer AdaBoost SVM for Link Prediction in Newly Signed Social Networks using Explicit and PNR Features”, 19th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Procedia Computer Science 60 ( 2015 ) 332 – 341.
 5. Do Phuc, Thanh Ho Trung, “Analyzing Users’ Interests with the Temporal Factor Based on Topic Modeling”, ACIIDS conference 2015, Java March 2015 Indonesia.
 6. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Lê Hoàng Thanh (2015), “Biểu diễn, quản lý các cây cầu trong khoa học thông tin địa lý 3 chiều”, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 14-Đại học Bách khoa Tp.HCM,  ISBN 978-604-73-3695-1, trang 126-133.
 7. Nguyễn Gia Tuấn Anh, Phan Thanh Vũ (2015), “Biểu diễn các tòa nhà với mô hình dữ liệu 3 chiều “, Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015-Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, ISBN 978-604-82-1619-1, trang 628-632.
 8. Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Thị Anh Thư, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Nâng cao chất lượng gom cụm kết quả tìm kiếm video sử dụng kết hợp đặc trưng âm thanh, đặc trưng thị giác và thông tin văn bản”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), 10-11/12/2015, Thành phố Hồ Chí Minh, NXB KH&KT, tr. 130-135.

III. NĂM 2014:

3.1  Tạp chí:

 1. Thanh Ho, Duy Doan, Do Phuc, “Discovering hot topics on Social Network based on the Aging Theory, Advances in Computer Science: an International Journal”, Advances in Computer Science: an International Journal, Vol 3, Issue 3, pp 48-53, 2014.
 2. Thanh-Trung Nguyen, Hue-Minh Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Batch Processing for Incrementally Mining Closed Itemsets with MapReduce”, Asian Journal of Mathematics and Computer Research.
 3. Phan Hồ Viết Trường, Hồ Trung Thành và Đỗ Phúc, “Phân Tích Tầm Ảnh Hưởng Đối Tượng dựa theo Chủ Đề Trong Mạng Xã Hội đồng tác giả”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 52, Số 1B, tr 101-11, 2014.
 4. Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc, “Ontology tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục đại học”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 52, Số 1B, tr 89-100,2014.
 5. Chu Thi Mai, Do Phuc, “Using neural network for link prediction, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ  Việt Nam, Tập 52, Số 1B, tr 112-120, 2014”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 52, Số 1B, tr 101-11, 2014.

3.2  Hội nghị:

 1. Do Phuc, Thanh Ho Trung, “Finding the cluster of Actors in Social Network based on the topic of Messages, In the Proceedings of ACIIDS conference 2014”, ACIIDS conference 2014,April 7-9, Bangkok, Thailand, Pp 183-190, 2014.
 2. Trang Do Dinh,  Nguyen Gia Tuan Anh, “Display, Query, Delete Time Cost for the 3D GIS Objects in Two Database Systems with Oracle”, Emerging Research in Computing, Information, Communication and Applications, 2014, India.
 3. Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, “Implementation Techniques for Computing the Semantics of Vietnamese News Titles in Reading Answering System Model (RASM)”, The Third Asian Conference on Information Systems (ACIS 2014), Nha Trang, Vietnam, December 1-3, 2014, pp. 209-2016. ISBN: 978-4-88686-089-7.
 4. Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, “Implementation Method of Answering Engine for Vietnamese Questions in Reading Answering System Model (RASM)”, Asia Modelling Symposium 2014 (AMS 2014), Eighth Asia International conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, Taipei, Taiwan, September 23 & Kuala Lumpur, Malaysia, September 25, 2014, pp. 175-180. ISBN: 978-1-4799-6487-1.
 5. Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, “A Reading Answering System Model for Vietnamese Language”, Asia Modelling Symposium 2014 (AMS 2014), Eighth Asia International conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, Taipei, Taiwan, September 23 & Kuala Lumpur, Malaysia, September 25, 2014, pp. 170-174. ISBN: 978-1-4799-6487-1.
 6. Nguyen Gia Tuấn Anh, Nguyễn Khương Duy, Phạm Thế Sơn, “Tích hợp dữ liệu không gian- thời gian- ngữ nghĩa trong quản lý lích sử biến động tài nguyên đất”, Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Cần Thơ, Việt Nam.

VI. NĂM 2013:

4.1  Tạp chí:

 1. Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Reducing Attributes in Rough Set Theory with the Viewpoint of Mining Frequent Patterns”, International Journal of Advanced Computer Science and Application (Indexed by SCIE), Vol.4, No.4, April 2013.
 2. Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “A New Viewpoint for Mining Frequent Patterns”, International Journal of Advanced Computer Science and Application (Indexed by SCIE), Vol.4, No.3, March 2013.
 3. Thanh-Trung Nguyen, Bach-Hien Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Parallelizing the Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem”, ACIIDS2013: The 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (18-20 March, 2013, Kuala Lumpur, Malaysia).

4.2  Hội nghị:

 1. Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Phúc, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Phi Khứ, “Phân bố bậc trên mạng phức hợp bằng giải pháp song song hóa thuật toán PageRank”, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VI “Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin”, FAIR 2013 – Fundamental and Applied IT Research (20-21 tháng 06 năm 2013, Đại học Huế, Việt Nam).
 2. Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Phúc, Nguyễn Hữu Việt Long, Nguyễn Phi Khứ, “Mô hình hỗ trợ kinh doanh hiệu quả qua phân tích đặc trưng khách hàng”, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VI “Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin”, FAIR 2013 – Fundamental and Applied IT Research (20-21 tháng 06 năm 2013, Đại học Huế, Việt Nam).

V. NĂM 2010-2012:

5.1 Tạp chí:

5.2 Hội nghị:

 1. Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Accumulated Frequent Pattern”, ICTMF2012: The Third International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science (December 1-2, 2012, Bali, Indonesia).
 2. Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “A New Approach for Problem of Sequential Pattern Mining”, ICCCI2012: The 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (28-30 November 2012, Ho Chi Minh city, Vietnam).
 3. Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Identifying Customer Characteristics by Using Rough Set Theory with a New Algorithm and Posterior Probabilities”, ICCIS2012: The 4th International Conference on Computational and Information Sciences (17-19 August, 2012, Chongqing, China).
 4. Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “A Bit-chain Based Algorithm for Problem of Attribute Reduction”, ACIIDS2012: 4th Asian Conference on Intelligent Informationand Database Systems (19-21 March, 2012, Kaohsiung, Taiwan).
 5. Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Thành Trung, “Điều khiển vận hành lò hơi bằng giải thuật mạng nơron nhân tạo”, Hội nghị Cơ học Thủy Khí 2011 (21-23 tháng 07 năm 2011, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam).
 6. Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “The Objectivity Measurement of Frequent Patterns”, WCECS2010: The World Congress on Engineering and Computer Science 2010(20-22 Oct 2010, San Francisco, USA).
 7. Thanh-Trung Nguyen, “An Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem”, 3CA2010: 2010 International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (May 5-7, 2010 Tainan, Taiwan).

 

THỐNG KÊ SÁCH CHUYÊN KHẢO 

 1. Đỗ Phúc, Mai Xuân Hùng, “Khai phá dữ liệu”, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2014.
 2. Phi-Khu Nguyen, Thanh-Trung Nguyen, “Chapter 21. Evaluation the Objectivity Measurement of Frequent Patterns”, Intelligent Automation and Systems Engineering, Springer 2011 (Editors: Sio-long Ao, Mahyar Amouzegar, Burghard B. Rieger).

 

THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI SẢN TRÍ TUỆ, SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP, GIẢI THƯỞNG 

Thẩm định nội dung:

 1. Đỗ Phúc, “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường học”, 25/03/2015.