QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN CỦA KHÓA 2016

on .

Tháng 9: Khoa công bố tên khóa luận và GV hướng dẫn.

Tháng 10: SV đăng ký tên khóa luận dự kiến.

Tháng 11: Khoa duyệt danh sách dự kiến.

Tháng 1: SV nộp đề cương, Khoa duyệt đề cương VÀ TRÌNH PHÒNG ĐÀO TẠO RA QUYẾT ĐỊNH.

Tháng 4: SV báo cáo giữa kỳ.

Tháng 6: báo cáo thử.

Tháng 7: báo cáo tốt nghiệp.