Publication

2019

Journal

Thin Van Dang, Vu Duc Nguyen, Nguyen Van Kiet, Nguyen Luu Thuy Ngan, A Transformation Method for Aspect-Based Sentiment Analysis, Journal of Computer Science and Cybernetics, 2019.

Conference

Nguyễn Đình Long, Ngô Hồng Phúc, Nguyễn Gia Tuấn Anh: Phát Triển Hợp Đồng Mua Bán Thông Minh Trên Thiết Bị Di Động Bằng Công Nghệ Blockchain, Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh tháng 5, 2019, Hồ Chí Minh, Việt Nam. (Sinh viên Nguyễn Đình Long và Ngô Hồng Phúc thuộc lớp CNTT2015).

Tin Van Huynh, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen. Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bi-GRU-LSTM-GRU Model. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2018 - in conjunction with the international conference PACLING 2019, 10/2019, Hanoi. (Sinh viên Huỳnh Văn Tín thuộc lớp CNTT2016).

Hang Thi-Thuy Do, Huy Duc Huynh, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen. Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bidirectional-LSTM Model. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 - in conjunction with the international conference PACLING 2019, 10/2019, Hanoi. (Sinh viên Đỗ Thị Thúy Hằng và Huỳnh Đức Huy thuộc lớp CNTT2016).

Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen. NLP@UIT at VLSP 2019: A Simple Ensemble Model for Vietnamese Dependency Parsing. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 - in conjunction with the international conference PACLING 2019.

Duc-Vu Nguyen, Thin Van Dang, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, "Vietnamese Word Segmentation with SVM: Ambiguity Reduction and Suffix Capture", 2019 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics (PACLING 2019), October 11-13, 2019, Ha Noi, Vietnam.

Thin Van Dang, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen and Anh Hoang-Tu Nguyen, "Multi-task Learning for Aspect and Polarity Recognition on Vietnamese Datasets", 2019 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics (PACLING 2019), October 11-13, 2019, Ha Noi, Vietnam.

Vong Ho, Duong Nguyen, Danh Nguyen, Linh Pham, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, and Ngan Luu-Thuy Nguyen, "Emotion Recognition for Vietnamese Social Media Text", 2019 16th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics (PACLING 2019), October 11-13, 2019, Ha Noi, Vietnam.

Nguyễn Phi Hùng, Phan Thế Duy, và Nguyễn Văn Kiệt, "UIT-ODSMS: Hệ thống quản lý hỗ trợ hiến và nhận mô tạng sử dụng công nghệ Blockchain", Hội nghị Khoa học trẻ UIT năm 2019.

Phuc Nguyen, Thanh Tran, Anh-Thu Nguyen-Thi, “Analyzing Sentiment of Users Based on Exploitation of Social Network Structure”, In Proceedings of the 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA 2019), 28-29/06/2019, Ho Chi Minh city, Vietnam.

Khanh-Duy Le-Trinh, Anh-Thu Nguyen-Thi, Tu-Anh Nguyen-Hoang, “Link Prediction in Graph Stream by Distributed Computation Approach”, In ISSAT International Conference on Data Science in Business, Finance and Industry (DSBFI 2019), 3-5/7/2019, Da Nang city, Vietnam, pp. 99-103.

2018

Conference

[1] Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Bảo Nam, Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm và tương tác cơ sở ý tế, Ứng dụng GIS toàn quốc 2018, 10-2018, Tp.HCM, Vietnam.

[2] Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Sương Nguyễn Hồ Xuân Thanh, Tích hợp 2 ứng dụng trên máy chủ và smartphone để quản lý cầu, đường bộ, Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần 10, 08-04-2018, Da Nang, Vietnam.

[3] Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu Xuan-Vinh Nguyen, Tham Thi-Hong Truong, Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Sinh viên Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và Trương Thị Hồng Thắm thuộc lớp CNTT2014).

[4] Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Variants of Long Short-Term Memory for Sentiment Analysis on Vietnamese Students' Feedback Corpus, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam.

[5] Binh Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, LSTM Easy-first Dependency Parsing with Pre-trained Word Embedding and Character-level Word Embedding in Vietnamese, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam.

[6] Binh An Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Error Analysis for Vietnamese Named Entity Recognition on Deep Neural Network Models, The 19th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLING 2018), March, 18-24, 2018, Hanoi, Vietnam. 

[7] Thin Van Dang, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, NLP@UIT at VLSP 2018: A Supervised Method For Aspect-based Sentiment Analysis, The fifth international workshop on Vietnamese Language and Speech Processing (VLSP 2018) - in conjunction with the international conference CICLing 2018, 3/2018, Hanoi, Vietnam. 

[8] Phu Xuan-Vinh Nguyen, Tham Thi-Hong Truong, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Deep Learning versus Traditional Classifiers on Vietnamese Students' Feedback Corpus, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2018), November 23-24, 2018, Ho Chi Minh, Vietnam. (Sinh viên Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và Trương Thị Hồng Thắm thuộc lớp CNTT2014).

[9] Thin Van Dang, Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Deep Learning for Aspect Detection on Vietnamese Reviews, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2018), November 23-24, 2018, Ho Chi Minh, Vietnam. 

[10] DO, Phuc; PHAM, Phu. “W-PathSim++: the novel approach of topic-driven similarity search in large-scaled heterogeneous network with the support of Spark-based DataLog”. In: 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE). IEEE, 2018. p. 102-106.

[11] DO, Phuc; PHAM, Phu; PHAN, Trung; NGUYEN, Thuc.  “T-MPP: A Novel Topic-Driven Meta-path-based Approach for Co-Authorship Prediction in Large-Scale Content-Based Heterogeneous Bibliographic Network in Distributed Computing Framework by Spark”. In: International Conference on Intelligent Computing & Optimization. Springer, Cham, 2018. p. 87-97.

Journal

[1] PHAM, Phu; DO, Phuc; “W-MetaPath2Vec: the topic-driven meta-path-based model for large-scaled content-based heterogeneous information network representation learning”. In: Expert Systems with Applications (SCI indexed, IF: 3.768) (Đã chấp thuận đăng: 04/01/2019).

[2] PHAM, Phu; DO, Phuc. “Automatic topic labelling for text document using Ontology of graph-based concepts and dependency graph”. In: International Journal of Business Information Systems (Scopus indexed) (Đã chấp thuận đăng: 05/12/2018).

[3] PHAM, Phu; DO, Phuc. “The approach of using ontology as pre-knowledge source for semi-supervised labelled topic model by applying text dependency graph”. In: International Journal of Business Intelligence and Data Mining (ISSN: 1743-8187) (Scopus indexed) (Đã chấp thuận đăng: 13/12/2018). 

[4] DO, Phuc; PHAM, Phu. “DW-PathSim: a distributed computing model for topic-driven weighted meta-path-based similarity measure in a large-scale content-based heterogeneous information network”. In: Journal of Information and Telecommunication, 2018, pp. 1-20.

Scientific Project

[1] Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phân tích cú pháp theo ngữ pháp phụ thuộc cho tiếng Việt, nghiệm thu 9/2018.

[2] Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Nguyễn Văn Kiệt, Đề tài cấp cơ sở: Phân tích ý kiến cho dữ liệu phản hồi của người học, nghiệm thu 9/2018. 

[3] Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, Nguyễn Văn Kiệt, Đề tài cấp sở/thành phố Hồ Chí Minh: Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ sửa lỗi viết tiếng Anh cho báo cáo khoa học lĩnh vực CNTT, nghiệm thu 11/2017.

[4] Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hứa Trí Dũng, Đề tài cấp cơ sở: Dự đoán trọng số liên kết trong mạng có trọng số theo hướng tiếp cận máy học, nghiệm thu tháng 10/2018.

 

2017

Conference

[1] Nguyen Gia Tuan Anh, Dao Minh Son, and Mai van Cuong, "A Comparative Survey of 3D GIS Models, Conference on Information and Computer Science", 2017.

[2] Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn gia Tuấn Anh, Phạm Thế Hiển, "Quản Lý Cơ Sở Hạ Tầng Viễn Thông Bằng Gis Tại Tỉnh Long An", Hội thảo GIS toàn quốc 2017.

[4] H.T.Dung, N.T.Anh-Thu, and N.H.Tu-Anh, "Link Prediction in Weighted Network based on Reliable Routes by Machine Learning Approach," in The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), Ha Noi, 2017.

[5] Phu Pham and Phu Do, "GOW-LDA: Applying term co-occurrence graph representation in LDA topic models improvement", ICCST 2017, Malaysia, 11/2017

[6] Tri Nguyen and Phuc Do, "TOPIC DISCOVERY USING FREQUENT SUBGRAPH MINING APPROACH", ICCST 2017 Springer Malaysia, 11/2017.

[7] Phu Pham,Thuc Nguyen, and Phuc Do, Computing Domain Ontology Knowledge Representation and Reasoning on Graph Database, INDIA 2017, Da nang, 6/2017.

[8] Thuc Nguyen, Phuc Do , 2017, "Managing and Visualizing Citation Network Using Graph", ACM SoICT 2017, Nha Trang , 12/2017.

[9] Lê Thị Thanh Thùy, Nguyễn Văn Kiệt, và Nguyễn Lưu Thùy Ngân, "Phân loại câu hỏi tiếng Việt ứng dụng cho hệ thống hỏi đáp mở", Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin (Fundamental and Applied IT Research) (FAIR'10), Đà Nẵng, Việt Nam, 17-08-2017.

[10] Đặng Văn Thìn, Nguyễn Văn Kiệt, và Nguyễn Lưu Thùy Ngân, "Ứng dụng hỗ trợ tra cứu cụm từ dùng trong bài báo khoa học tiếng Anh", Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 10 về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin (Fundamental and Applied IT Research) (FAIR'10), Đà Nẵng, Việt Nam, 17-08-2017.

Journal

[1] Dao Minh Son, Mai Van Cuong, Nguyen Gia Tuan Anh, "Daily Human Activities Recognition Using Heterogeneous Sensors from Smartphones", Procedia Computer Science, 2017.

[2] "S. T. Pham and D. T. Nguyen, ""Empirical methods for computing phrasal and sentential semantics in Vietnamese,"" Vietnam Journal of Computer Science, journal article November 10 2017.

2016

Journal

[1] Thanh-Trung Nguyen – Mining Incrementally Closed Itemsets with a New Intermediate Structure – British Journal of Mathematics and Computer Research, Vol. 18(3), August 2016.

[2] Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc , Một mô hình khám phá cộng đồng người dùng trên mạng xã hội, Tạp chí Phát triển KHCN ĐHQG-HCM, Tập 19, số K2- 2016, pp. 81-94,  ISSN: 1859-0128.

Conference

[1] Trần Thị Yến Nhi, Mai Văn Cường, Nguyễn Gia Tuấn Anh, Đào Minh Sơn, NoSQL vs SQL: Operations Cost Evaluation A Case Study on a Social Network Application, Progress in Computer Sciences and Information Technology International Conference (PROSCIT 2016), 2016, Langkawi Island, Kedah, Malaysia.  

[2] Dao Minh Son, Mai Van Cuong, Ng.G. Tuan Anh,  Daily Human Activities Recognition Using Heterogeneous Sensors from Smartphones, The 8th International Conference on Advances in Information Technology(IAIT 2016), 2016, Taipa, Macau.

[3] Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, “Vietnamese transition-based dependency parsing with supertag features”, 2016 The 8th International Conference on Knowledge and Systems Engineering. 

[4] Phuc Quang Nguyen, Tien Do, Anh-Thu Nguyen-Thi, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Tu-Anh Hoang Nguyen, “Clustering Web Video Search Results with Convolutional Neural Networks,” 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS), pp. 135-140, 2016.

[5] Son Trinh, Luu Nguyen, Minh Vo and Phuc Do, Lexicon-Based Sentiment Analysis of Facebook Comment, ACIIDS 2016, Chapter Recent Developments in Intelligent Information and Database Systems Volume 642 of the series Studies in Computational Intelligence pp 263-276, Date: 27 February 2016,  ISSN1860-949X,  Studies in Computational Intelligence.

2015

Journal

[1] Thanh Ho, Phuc Do, “Analyzing the Changes in Online Community based on Topic Model and Self-Organizing Map”, (IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 6, No. 7, 2015, pp 100-108.

[2] Thanh Ho, Phuc Do, “Analyzing Users’ Interests with the Temporal Factor Based on Topic Modeling”, Springer International Publishing Switzerland, 2015, pp. 105-115.

[3] Nguyen Xuan Nghe, Ho Trung Thanh, Do Phuc, “Finding the most influential user of a specific topic on the social networks”, Advances in Computer Science: an International Journal, Vol 4, Issue 2, pp 31-40, 2015.

Conference

[1] Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, “Error Analysis for Vietnamese Dependency Parsing”, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering.

[2] Phuc Quang Nguyen, Anh-Thu Nguyen-Thi, Thanh Duc Ngo and Tu-Anh Hoang Nguyen, “Using Textual Semantic Similarity to Improve Clustering Quality of Web Video Search Results”, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering.

[3] Thanh Ho, Phuc Do,Discovering Communities of Users on Social Networks Based on Topic Model Combined with Kohonen Network”, 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering.

[4] Anh-Thu Nguyen-Thi∗, Phuc Quang Nguyen, Thanh Duc Ngo, Tu-Anh Nguyen-Hoang, “Transfer AdaBoost SVM for Link Prediction in Newly Signed Social Networks using Explicit and PNR Features”, 19th International Conference on Knowledge Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Procedia Computer Science 60 ( 2015 ) 332 – 341.

[5] Do Phuc, Thanh Ho Trung, “Analyzing Users’ Interests with the Temporal Factor Based on Topic Modeling”, ACIIDS conference 2015, Java March 2015 Indonesia.

[6] Nguyễn Gia Tuấn Anh, Lê Hoàng Thanh (2015), “Biểu diễn, quản lý các cây cầu trong khoa học thông tin địa lý 3 chiều”, Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ 14-Đại học Bách khoa Tp.HCM,  ISBN 978-604-73-3695-1, trang 126-133.

[7] Nguyễn Gia Tuấn Anh, Phan Thanh Vũ (2015), “Biểu diễn các tòa nhà với mô hình dữ liệu 3 chiều “, Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015-Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội, ISBN 978-604-82-1619-1, trang 628-632.

[8] Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Thị Anh Thư, Ngô Đức Thành, Lê Đình Duy, Nguyễn Hoàng Tú Anh, Nâng cao chất lượng gom cụm kết quả tìm kiếm video sử dụng kết hợp đặc trưng âm thanh, đặc trưng thị giác và thông tin văn bản”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2015), 10-11/12/2015, Thành phố Hồ Chí Minh, NXB KH&KT, tr. 130-135.

2014

Journal

[1] Thanh Ho, Duy Doan, Do Phuc, “Discovering hot topics on Social Network based on the Aging Theory, Advances in Computer Science: an International Journal”, Advances in Computer Science: an International Journal, Vol 3, Issue 3, pp 48-53, 2014.

[2] Thanh-Trung Nguyen, Hue-Minh Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Batch Processing for Incrementally Mining Closed Itemsets with MapReduce”, Asian Journal of Mathematics and Computer Research.

[3] Phan Hồ Viết Trường, Hồ Trung Thành và Đỗ Phúc, “Phân Tích Tầm Ảnh Hưởng Đối Tượng dựa theo Chủ Đề Trong Mạng Xã Hội đồng tác giả”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 52, Số 1B, tr 101-11, 2014.

[4] Hồ Trung Thành, Đỗ Phúc, “Ontology tiếng Việt trong lĩnh vực giáo dục đại học”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 52, Số 1B, tr 89-100,2014.

[5] Chu Thi Mai, Do Phuc, “Using neural network for link prediction, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ  Việt Nam, Tập 52, Số 1B, tr 112-120, 2014”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Tập 52, Số 1B, tr 101-11, 2014.

Conference

[1] Do Phuc, Thanh Ho Trung, “Finding the cluster of Actors in Social Network based on the topic of Messages, In the Proceedings of ACIIDS conference 2014”, ACIIDS conference 2014,April 7-9, Bangkok, Thailand, Pp 183-190, 2014.

[2] Trang Do Dinh,  Nguyen Gia Tuan Anh, “Display, Query, Delete Time Cost for the 3D GIS Objects in Two Database Systems with Oracle”, Emerging Research in Computing, Information, Communication and Applications, 2014, India.

[4] Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, “Implementation Techniques for Computing the Semantics of Vietnamese News Titles in Reading Answering System Model (RASM)”, The Third Asian Conference on Information Systems (ACIS 2014), Nha Trang, Vietnam, December 1-3, 2014, pp. 209-2016. ISBN: 978-4-88686-089-7.

[5] Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, “Implementation Method of Answering Engine for Vietnamese Questions in Reading Answering System Model (RASM)”, Asia Modelling Symposium 2014 (AMS 2014), Eighth Asia International conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, Taipei, Taiwan, September 23 & Kuala Lumpur, Malaysia, September 25, 2014, pp. 175-180. ISBN: 978-1-4799-6487-1.

[6] Son The Pham, Dang Tuan Nguyen, “A Reading Answering System Model for Vietnamese Language”, Asia Modelling Symposium 2014 (AMS 2014), Eighth Asia International conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation, Taipei, Taiwan, September 23 & Kuala Lumpur, Malaysia, September 25, 2014, pp. 170-174. ISBN: 978-1-4799-6487-1.

[7] Nguyen Gia Tuấn Anh, Nguyễn Khương Duy, Phạm Thế Sơn, “Tích hợp dữ liệu không gian- thời gian- ngữ nghĩa trong quản lý lích sử biến động tài nguyên đất”, Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Cần Thơ, Việt Nam.

2013

Journal

[1] Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Reducing Attributes in Rough Set Theory with the Viewpoint of Mining Frequent Patterns”, International Journal of Advanced Computer Science and Application (Indexed by SCIE), Vol.4, No.4, April 2013.

[2] Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “A New Viewpoint for Mining Frequent Patterns”, International Journal of Advanced Computer Science and Application (Indexed by SCIE), Vol.4, No.3, March 2013.

[3] Thanh-Trung Nguyen, Bach-Hien Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Parallelizing the Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem”, ACIIDS2013: The 5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (18-20 March, 2013, Kuala Lumpur, Malaysia).

Conference

[1] Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Phúc, Trần Hoàng Anh, Nguyễn Phi Khứ, “Phân bố bậc trên mạng phức hợp bằng giải pháp song song hóa thuật toán PageRank”, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VI “Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin”, FAIR 2013 – Fundamental and Applied IT Research (20-21 tháng 06 năm 2013, Đại học Huế, Việt Nam).

[2] Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Phúc, Nguyễn Hữu Việt Long, Nguyễn Phi Khứ, “Mô hình hỗ trợ kinh doanh hiệu quả qua phân tích đặc trưng khách hàng”, Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ VI “Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ Thông tin”, FAIR 2013 – Fundamental and Applied IT Research (20-21 tháng 06 năm 2013, Đại học Huế, Việt Nam).

2010-2012

Conference

[1] Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Accumulated Frequent Pattern”, ICTMF2012: The Third International Conference on Theoretical and Mathematical Foundations of Computer Science (December 1-2, 2012, Bali, Indonesia).

[2] Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “A New Approach for Problem of Sequential Pattern Mining”, ICCCI2012: The 4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications (28-30 November 2012, Ho Chi Minh city, Vietnam).

[3] Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “Identifying Customer Characteristics by Using Rough Set Theory with a New Algorithm and Posterior Probabilities”, ICCIS2012: The 4th International Conference on Computational and Information Sciences (17-19 August, 2012, Chongqing, China).

[3] Thanh-Trung Nguyen, Viet-Long Huu Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “A Bit-chain Based Algorithm for Problem of Attribute Reduction”, ACIIDS2012: 4th Asian Conference on Intelligent Informationand Database Systems (19-21 March, 2012, Kaohsiung, Taiwan).

[4] Nguyễn Phi Khứ, Nguyễn Thành Trung, “Điều khiển vận hành lò hơi bằng giải thuật mạng nơron nhân tạo”, Hội nghị Cơ học Thủy Khí 2011 (21-23 tháng 07 năm 2011, TP. Vinh, Nghệ An, Việt Nam).

[5] Thanh-Trung Nguyen, Phi-Khu Nguyen, “The Objectivity Measurement of Frequent Patterns”, WCECS2010: The World Congress on Engineering and Computer Science 2010(20-22 Oct 2010, San Francisco, USA).

[6] Thanh-Trung Nguyen, “An Improved Algorithm for Frequent Patterns Mining Problem”, 3CA2010: 2010 International Symposium on Computer, Communication, Control and Automation (May 5-7, 2010 Tainan, Taiwan).

 

Book

[1] Đỗ Phúc, Mai Xuân Hùng, “Khai phá dữ liệu”, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2014.

[2] Phi-Khu Nguyen, Thanh-Trung Nguyen, “Chapter 21. Evaluation the Objectivity Measurement of Frequent Patterns”, Intelligent Automation and Systems Engineering, Springer 2011 (Editors: Sio-long Ao, Mahyar Amouzegar, Burghard B. Rieger).

 

Awards

[1] Giải pháp hữu ích: Nguyễn Hoàng Tú Anh, Nguyễn Thị Anh Thư, "Phương pháp dự đoán loại liên kết trong mạng xã hội mới thành lập", 2016, Số 43828/QĐ-SHTT, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

[2] Đỗ Phúc, “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường học”, 25/03/2015.