Chương trình đào tạo bậc đại học

on .

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Giới thiệu tổng quan ngành: https://fit.uit.edu.vn/index.php/dao-tao/bac-dai-hoc/menu-cntt/tong-quan-cntt)

KHOÁ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
2012 (Khoá 7) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-7-2012
2013 (Khoá 8) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-7-2012
2014 (Khoá 9) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-7-2012
2015 (Khoá 10) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-7-2012
2016 (Khoá 11) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-11-2016
2017 (Khoá 12) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-12-2017
2018 (Khoá 13)

Regular program:

https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-12-2017

Japan oriented program:

https://daa.uit.edu.vn/content/nganh-cong-nghe-thong-tin-chat-luong-cao-dinh-huong-nhat-ban

2019 (Khoá 14) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-14-2019
2020 (Khoá 15) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-cong-nghe-thong-tin-ap-dung-tu-khoa-15-2020

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

(Giới thiệu tổng quan ngành: https://fit.uit.edu.vn/index.php/dao-tao/bac-dai-hoc/nganh-khoa-h-c-d-li-u/chuong-trinh-dao-ds)

KHOÁ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
2018 (Khoá 13) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-khoa-hoc-nganh-khoa-hoc-du-lieu-ap-dung-tu-khoa-13-2018
2019 (Khoá 14) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-khoa-hoc-nganh-khoa-hoc-du-lieu-ap-dung-tu-khoa-14-2019
2020 (Khoá 15) https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-khoa-hoc-nganh-khoa-hoc-du-lieu-ap-dung-tu-khoa-15-2020