NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Đội ngũ nhân sự

Viết bởi Võ Tấn Khoa on . Posted in Uncategorised

 

TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh

Chức vụ: Trưởng khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
PGS.TS. Đỗ Phúc

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phan Nguyễn Thụy An

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                          
ThS. Võ Ngọc Tân

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Văn Xanh

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Nguyễn Văn Kiệt

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Tạ Thu Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
ThS. Phạm Thế Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Võ Tấn Khoa

Chức vụ: Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
ThS. Nguyễn Thị Hoài

Chức vụ: Thư ký khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.