Danh sách môn học được xét quy đổi điểm

Viết bởi Son Luu on .

Danh sách các môn học của Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được xét quy đổi điểm theo quy định hỗ trợ công bố khoa học của Trường (https://daa.uit.edu.vn/thongbao/17-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc)

STT

Mã môn

Tên môn

1

IE402

Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều

2

IE403

Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội

3

IE405

Công nghệ phân tích dữ liệu lớn

4

IE105

Nhập môn đảm bảo an ninh thông tin

5

DS201

Deep learning trong Khoa học dữ liệu

6

DS304

Phân tích và thiết kế thực nghiệm

7

DS310

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệu

8

DS102

Học máy thống kê

9

DS204

Đồ án Khoa học dữ liệu (1/2)

10

IE207

Đồ án

11

IE212

Công nghệ Dữ liệu lớn

12

DS103

Thu thập và tiền xử lý dữ liệu