Đào tạo sau đại học

+ Bộ môn được phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 391/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 17 tháng 4 năm 2013). Hàng năm, Bộ môn tuyển sinh cao học trong hai đợt: Tháng 4 và Tháng 10.

+ Bộ môn cũng đã được Đại học Quốc Gia Tp.HCM phê duyệt cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 01 năm 2014), hiện nay có đào tạo một khóa nghiên cứu sinh tiến sĩ đầu tiên.

+ Giới thiệu Chương trình Đào tạo ThS ngành Công nghệ Thông tin.