Bài báo khoa học sinh viên

NĂM 2021

[1] Khanh Quoc Tran, Binh Van Duong, Linh Quang Tran, An Le-Hoai Tran, An Trong Nguyen, Kiet Van Nguyen. Machine Learning-based Empirical Investigation For Credit Scoring In Vietnam’s Banking. The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2021).(Sinh viên Trần Quốc Khánh, Dương Văn Bình, Trần Quang Linh, Lê Trần Hoài Ân và Nguyễn Trọng Ân thuộc lớp KHDL2018).

[2] Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen. Constructive and Toxic Speech Detection for Open-domain Social Media Comments in Vietnamese. The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2021).(Sinh viên Nguyễn Thành Luân thuộc lớp CNTT2017).

[3] Phu Gia Hoang, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen. UIT-E10dot3 at SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection with Named Entity Recognition and Question-Answering Approaches. SemEval 2021 Task 5, ACL-IJCNLP 2021.(Sinh viên Nguyễn Thành Luân thuộc lớp CNTT2017, Hoàng Gia Phú thuộc lớp KHDL2019).

[4] Kim Thi-Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen. ReINTEL Challenge 2020: Exploiting Transfer Learning Models for Reliable Intelligence Identification on Vietnamese Social Network Sites. VLSP 2020 Workshop.(Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Kim thuộc lớp KHDL2018).

[5] Do, Trong-Hop, Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Minh-Quan Pham, Quang-Dung Pham, Nhu-Ngoc Dao, Chunghyun Lee, and Sungrae Cho. "Night-Time Vehicle Distance Estimation Using Camera Geometry and Deep Learning." In 2021 International Conference on Information Networking (ICOIN), pp. 853-857. IEEE Computer Society, 2021.(Sinh viên Trần Đăng Khoa, Hoàng Đình Quang thuộc lớp KHDL2018).

[6] Do, Trong-Hop, Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Dat Vuong, Trong-Minh Hoang, Nhu-Ngoc Dao, Chunghyun Lee, and Sungrae Cho. "A Novel Algorithm for Estimating Fast-Moving Vehicle Speed in Intelligent Transport Systems." In 2021 International Conference on Information Networking (ICOIN), pp. 499-503. IEEE, 2021.(Sinh viên Trần Đăng Khoa, Hoàng Đình Quang thuộc lớp KHDL2018).

[7] Do, Trong-Hop, Ngan-Linh Nguyen, Hoang-Thong Vo, Thanh-Binh Nguyen, and Ngo Tan Vu Khanh. "Deep learning based image processing for proactive data collecting system for autonomous vehicle." In 2021 21st ACIS International Winter Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD-Winter), pp. 253-256. IEEE, 2021.(Sinh viên Nguyễn Ngân Linh, Võ Hoàng Thông thuộc lớp KHDL2018).

[8] Tu Do, Ngoc Hoang Luong: Insightful and Practical Multi-Objective Convolutional Neural Network Architecture Search with Evolutionary Algorithms. IEA/AIE 2021.(Sinh viên Đỗ Minh Tú thuộc lớp CNCL2018.2).

[9] Thuan Trong Nguyen, Thuan Q. Nguyen, Dung Vo, Vi Nguyen, Ngoc Ho, Nguyen D. Vo, Kiet Van Nguyen, Khang Nguyen: VinaFood21: A Novel Dataset for Evaluating Vietnamese Food Recognition. RIVF 2021 (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận, Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Thanh Tường Vi, Võ Thành Trung Dũng thuộc lớp KHDL2018).

[10] Khanh Quoc Tran, Phap Ngoc Trinh, Khoa Nguyen-Anh Tran, An Tran-Hoai Le, Luan Van Ha, Kiet Van Nguyen: An Empirical Investigation of Online News Classification on an Open-domain, Large-scale and High-quality Dataset in Vietnamese. SOMET. 2021. (Sinh viên Trần Quốc Khánh, Trịnh Ngọc Pháp, Trần Nguyễn Anh Khoa, Lê Trần Hoài Ân, Hà Văn Luân thuộc lớp KHDL2018).

[11] Nhung Thi-Hong Nguyen, Phuong Phan-Dieu Ha, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen: Vietnamese Open-domain Complaint Detection in E-Commerce Websites. SoMeT2021 (Sinh viên Nguyễn Thành Luân thuộc lớp CNTT2017, Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung và Hà Phan Diệu Phương thuộc lớp CNCL2018.2).

[12] Luong Luc Phan, Phuc Huynh Pham, Kim Thi-Thanh Nguyen, Tham Thi Nguyen, Sieu Khai Huynh, Luan Thanh Nguyen, Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen: SA2L: From Aspect-Based Sentiment Analysis to Social Listening System for Business Intelligence. KSEM 2021 (Sinh viên Nguyễn Thành Luân thuộc lớp CNTT2017, Sinh viên Phan Lực Lượng, Phan Huỳnh Phúc, Nguyễn Thị Thanh Kim, Nguyễn Thị Thắm, Huỳnh Khải Siếu thuộc lớp KHDL2018).

[13] Hanh Hong-Phuc Vo, Hieu Trung Tran, Son T. Luu: Automatically detecting cyberbullying comments on online game forums. RIVF 2021 (Sinh viên Võ Hồng Phúc Hạnh, Trần Trung Hiếu thuộc lớp KHDL2018).

[14] Q. -L. Tran, G. -H. Lam, Q. -N. Le, T. -H. Tran and T. -H. Do, "A Comparison of Several Approaches for Image Recognition used in Food Recommendation System," 2021 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), 2021 (Sinh viên Trần Quang Linh, Lâm Gia Huy, Lê Quang Nhật, Trần Trug Hiếu thuộc lớp KHDL2018).

[15] Q. -L. Tran, G. -H. Lam, V. -B. Duong and T. -H. Do, "A Study on Diacritic Restoration Problem in Vietnamese Text using Deep Learning based Models," 2021 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), 2021 (Sinh viên Trần Quang Linh, Lâm Gia Huy, Dương Văn Bình thuộc lớp KHDL 2018).

[16] X. -V. Nguyen et al., "Intelligent Augmented Video Streaming Services Using Lightweight QR Code Scanner," 2021 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), 2021 (Sinh viên Nguyễn Xuân Vinh, Lâm Gia Huy, Lê Quang Nhật, Dương Quốc Lộc, Nguyễn Thế Mạnh thuộc lớp KHDL 2018, Lê Bảo Long thuộc lớp KHDL 2019).

[17] Kim Thi-Thanh Nguyen, Sieu Khai Huynh, Luc Luong Phan, Phuc Huynh Pham, Duc-Vu Nguyen and Kiet Van Nguyen, "Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese", The 35th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 35) (Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Kim, Huỳnh Khải Siếu, Phan Lực Lượng, Phạm Huỳnh Phúc thuộc lớp KHDL 2018).

[18] Tu Do, Ngoc Hoang Luong, Training-Free Multi- Objective EvolutionaryNeural Architecture Search via Neural TangentKernel and Number of Linear Regions, The 28th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2021) (Sinh viên Đỗ Minh Tú thuộc lớp CNCL2018.2).

[19] Thuan Nguyen Trong, Hai Le Truong Ngoc, Truong Nguyen Nhat, Thinh Le Viet, Khanh Duong Thanh Bao, Quyen Tran Thi My, Vu Bui Long, Hop Nguyen Van, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An Empirical Evaluation Of Feature Extraction For Vietnamese Fruit Classification, Vietnam Journal of Science and Technology, (2021) (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận thuộc lớp KHDL 2018).

[20] Khanh Quoc Tran, An-Trong Nguyen, An Tran-Hoai Le, Kiet Van Nguyen, ViVQA: Vietnamese Visual Question Answering, The 35th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 35) (Sinh viên Trần Quốc Khánh, Nguyễn Trọng Ân và Lê Trần Hoài Ân thuộc lớp KHDL 2018).

[21] Dung T.T. Vo, Tung Tran, Nguyen D. Vo and Khang Nguyen, “UIT-Anomaly: A Modern Vietnamese Video Dataset for Anomaly Detection”, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2021 (Sinh viên Võ Thành Trung Dũng thuộc lớp KHDL2018).

[22] Ngô Minh Phú, Lê Minh Phước, Nguyễn Trần Phúc An, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, “Phát hiện phương tiện giao thông ở môi trường đô thị việt nam trong ảnh chụp từ drone”, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021) (Sinh viên Ngô Minh Phú và Lê Minh Phước thuộc lớp CNCL2018.2).

[23] Thuan Trong Nguyen, Thuan Q. Nguyen, Long Duong, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, CDeRSNet: Towards High Performance Object Detection in Vietnamese Documents Images, International Conference on Multimedia Modelling (MMM), 2022 (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận và Nguyễn Quang Thuận thuộc lớp KHDL2018).

[24] Tran Duc Luong, Vuong Minh Tien, Hoang Tuan Anh, Ngan Van Luyen, Nguyen Chi Vy, Phan The Duy, Van-Hau Pham, "FedChain: A Collaborative Framework for Building Artificial Intelligence Models Using Blockchain and Federated Learning", The  8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2021). (Sinh viên Hoàng Tuấn Anh và Ngân Văn Luyện thuộc lớp CNTT2018). 

NĂM 2020

[1] Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen, "Job Prediction: From Deep Neural Network Models to Applications", In Proceeding of the 2020 IEEE RIVF Conference, Ho Chi Minh, Vietnam.(Sinh viên Huỳnh Văn Tín thuộc lớp CNTT2016). 

[2] Huy Duc Huynh, Hang Thi-Thuy Do, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, "A Simple and Efficient Ensemble Classifier Combining Multiple Neural Network Models on Social Media Datasets in Vietnamese", PACLIC 2020.(Sinh viên Đỗ Thị Thúy Hằng và Huỳnh Đức Huy thuộc lớp CNTT2016). 

NĂM 2019

[1] Nguyễn Đình Long, Ngô Hồng Phúc, Nguyễn Gia Tuấn Anh: Phát Triển Hợp Đồng Mua Bán Thông Minh Trên Thiết Bị Di Động Bằng Công Nghệ Blockchain, Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh tháng 5, 2019, Hồ Chí Minh, Việt Nam. (Sinh viên Nguyễn Đình Long và Ngô Hồng Phúc thuộc lớp CNTT2015).

[2] Tin Van Huynh, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen. Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bi-GRU-LSTM-GRU Model. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 - in conjunction with the international conference PACLING 2019, 10/2019, Hanoi. (Sinh viên Huỳnh Văn Tín thuộc lớp CNTT2016).

[3] Hang Thi-Thuy Do, Huy Duc Huynh, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen. Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bidirectional-LSTM Model. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 - in conjunction with the international conference PACLING 2019, 10/2019, Hanoi. (Sinh viên Đỗ Thị Thúy Hằng và Huỳnh Đức Huy thuộc lớp CNTT2016).

NĂM 2018

[1] Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu Xuan-Vinh Nguyen, Tham Thi-Hong Truong, Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Sinh viên Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và Trương Thị Hồng Thắm thuộc lớp CNTT2014).

[2] Phu Xuan-Vinh NguyenTham Thi-Hong Truong, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Deep Learning versus Traditional Classifiers on Vietnamese Students' Feedback Corpus, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2018), November 23-24, 2018, Ho Chi Minh, Vietnam. (Sinh viên Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và Trương Thị Hồng Thắm thuộc lớp CNTT2014).