Bài báo khoa học sinh viên

NĂM 2022

[1] Van Duong, Binh and Phan, Kim Chi T. and Ha, Chien Nhu and Tran, Phat Cao and Do, Trong-Hop, A study of machine translation for Vietnamese and Korean on the TED Talks 2020 corpus, Cyberneticscom, 2022 (Sinh viên Dương Văn Bình, Phan Thị Kim Chi, Hà Như Chiến, Trần Cao Phát thuộc lớp KHDL2018)

[2] Dinh-Luan Ngo, Hieu-Kien Ngo Le, Dang Van Thin, Duong Ngoc Hao, Ngan Luu-Thuy Nguyen, An Empirical Study on Vietnamese-English Natural Language Inference based on Pretrained Language Models with Data Augmentation, Tạp chí VNU-JCSCE 2022 (Sinh viên Ngô Đình Luân và Ngô Lê Hiếu Kiên thuộc lớp CNCL2018.1)

[3] Quang-Linh Tran, Binh Van Duong, Gia-Huy Lam, Dat Vuong, Trong-Hop Do: An Investigation on Vietnamese Credit Scoring based on Big Data Platform and Ensemble Learning. ICIT 2022 (Sinh viên Trần Quang Linh, Dương Văn Bình, Lâm Gia Huy thuộc lớp KHDL2018)

[4] Hanh Hong-Phuc Vo, Huy Hoang Nguyen , and Trong-Hop Do:Analysis of the Effects of Stop-word Removal in Hate Speech Detection problem for Vietnamese Social Network Data. ICIT 2022 (Sinh viên Võ Hồng Phúc Hạnh, Nguyễn Huy Hoàng thuộc lớp KHDL2018)

[5] Hoang-Thong Vo, Ngan-Linh Nguyen, Quang-Dung Pham, Trong-Hop Do, Nhu-Ngoc Dao: Binary Image Classification Using Convolutional Neural Network for V2V Communication Systems. AICI 2022 (Sinh viên Võ Hoàng Thông, Nguyễn Ngân Linh thuộc lớp KHDL2018)

[6] Bùi Thành Khoa, Trần Trọng Huỳnh, Thái Duy Tùng, Nguyễn Ngọc Dụng, Nguyễn Vũ Đức: Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark Mllib. Tạp chí Khoa Học Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh – Kỹ Thuật và Công Nghệ. 17(1): 5-19 (2022) (Sinh viên Bùi Thành Khoa thuộc lớp CNT22019)

[7] Thuan Trong Nguyen, Thuan Q. Nguyen, Long Duong, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen. CDeRSNet: Towards High Performance Object Detection in Vietnamese Document Images. International Conference on Multimedia Modeling (2022) (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận và Nguyễn Quang Thuận thuộc lớp KHDL2018)

[8] Dinh-Quang Hoang , Dang-Khoa Tran, Viet-Thang Le, The-Manh Nguyen, Trong-Hop Do:Distributed deep learning for big data time series analysis. International Conference on Intelligence of things. 2022 (Sinh viên Hoàng Đình Quang, Trần Đăng Khoa, Lê Việt Thắng và Nguyễn Thế Mạnh thuộc lớp KHDL2018)

[9] Kiệt, H. V. T., Toàn, N. V., Thuận, N. T., Nguyên, V. D., & Khang, N. T. T. M. (2022). Thực nghiệm đánh giá YOLOX cho bài toán phát hiện đối tượng tài liệu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58(3), 52-60 (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận thuộc lớp KHDL2018)

[10] Minh-Quan Ha, Vy-Hao Phan, Bao D.Q. Nguyen, Hoai-Bao Nguyen, Trong Hop Do, Quang-Dung Pham, Nhu-Ngoc Dao: Intelligent Scene Text Recognition in Streaming Videos. The First International Conference on Intelligence of things. 2022. (Sinh viên Hà Minh Quân, Phan Vỹ Hào, Nguyễn Đình Quốc Bảo và Nguyễn Hoài Bảo thuộc lớp KHDL2019)

[11] Tham Nguyen Thi, Trong-Hop Do Lexicon-enhanced hate speech detection on Vietnamese social network data.CyberneticsCom.2022 (Sinh viên Nguyễn Thị Thắm thuộc lớp KHDL2018)

[12] Hoang-Quan Dang, Duc-Duy-Anh Nguyen, Trong-Hop Do: Multi-task Solution for Aspect Category Sentiment Analysis on Vietnamese Datasets. In Cybernetics and Computational Intelligence. Malang, June 2022 (Sinh viên Đặng Hoàng Quân, Nguyễn Đức Duy Anh thuộc lớp KHDL2018)

[13] Ngan-Linh Nguyen, Hoang-Thong Vo, Gia-Huy Lam,Trong-Hop Do, and Thanh-Binh Nguyen: Real-Time Traffic Congestion Forecasting using Prophet and Spark Streaming. ICIT2022 (Sinh viên Nguyễn Ngân Linh, Võ Hoàng Thông và Lâm Gia Huy thuộc lớp KHDL2018)

[14] Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Viet-Thang Le, Minh-Duc  Nguyen Thai, Trong-Hop Do:  Real-time traffic flow prediction using Big Data analytics. ICIT 2022 (Sinh viên Trần Đăng Khoa, Hoàng Đình Quang và Lê Việt Thắng thuộc lớp KHDL2018)

[15] Bui Thanh Khoa, Pham The Son, Tran Trong Huynh: The Relationship Between the Rate of Return and Risk in Fama-French Five-Factor Model: A Machine Learning Algorithms Approach. J. Syst. Manag. Sci. 11(4), 47-64. (2021) (Sinh viên Bùi Thành Khoa thuộc lớp CNT22019)

[16] Quoc-Loc Duong, Duc-Vu Nguyen, The VLSP2021-NLI Shared Task: Leveraging Contextual Word Embedding for NLI Task on Bi-lingual Dataset, Tạp chí VNU-JCSCE 2022 (Sinh viên Dương Quốc Lộc thuộc lớp KHDL2018)

[17] Nguyễn Thanh Thanh Trúc, Trần Thị Mỹ Quyên, Bùi Cao Doanh, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. Thực nghiệm đánh giá Double-Head cho bài toán phát hiện phương tiện giao thông từ không ảnh. Can Tho University Journal of Science (2022) (Sinh viên Nguyễn Thanh Thanh Trúc thuộc lớp KHDL2020)

[18] Nghia Hieu Nguyen, Duong T.D. Vo, Minh-Quan Ha, vieCap4H - VLSP 2021: ObjectAoA - Enhancing performance of Object Relation Transformer with Attention on Attention for Vietnamese image captioning, Tạp chí VNU-JCSCE 2022 (Sinh viên Nguyễn Hiếu Nghĩa, Võ Trần Đông Dương, Hà Minh Quân thuộc lớp KHDL2019)

[19] Doanh C. Bui, Truc Trinh, Thuan Trong Nguyen, Duc-Vu Nguyen, Nguyen D. Vo, vieCap4H Challenge 2021: A transformer-based method for Healthcare Image Captioning in Vietnamese, Tạp chí VNU-JCSCE 2022 (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận thuộc lớp KHDL2018)

[20] Thi-Thu-Hang Le, Viet-Duc Ho, Duc-Vu Nguyen, ViMRC - VLSP 2021: Context-Aware Answer Extraction in Vietnamese Question Answering, Tạp chí VNU-JCSCE 2022 (Sinh viên Lê Thị Thu Hằng và Hồ Việt Đức thuộc lớp CNCL2018.1)

[21] Võ Hoàng Thông, Nguyễn Ngân Linh, Nguyễn Thiên Long, Võ Đình Tứ, Đỗ Trọng Hợp:  Xây dựng bộ dữ liệu UIT-DET cho hệ thống giám sát giao thông trong thành phố thông minh. CITA2021 (Sinh viên Võ Hoàng Thông, Nguyễn Ngân Linh, Nguyễn Thiên Long và Võ Đình Tứ thuộc lớp KHDL2018)

[22] Phuc Nguyen, Luu Ngo, Thang Truong, Thuan Trong Nguyen, Nguyen Duy Vo, Khang Nguyen (2021, December). Page Object Detection with YOLOF. In 2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (pp. 205-210). (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận thuộc lớp KHDL2018)

[23] Hai Le, Truong Nguyen, Vy Le, Thuan Trong Nguyen, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen (2021, December). Guided Anchoring Cascade R-CNN: An intensive improvement of R-CNN in Vietnamese Document Detection. In 2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (pp. 188-193). (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận thuộc lớp KHDL2018)

[24] Nhung Thi-Hong Nguyen, Phuong Phan-Dieu Ha, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen: A Two-Stage Question Answering System Based on Sentence Transformers for Medical Texts. KSEM 2022 (Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung và Hà Phan Diệu Phương thuộc lớp CNCL2018.2)

[25] Dung T.T. Vo, Tung Minh Tran, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen: UIT-Anomaly: A Modern Vietnamese Video Dataset for Anomaly Detection. NICS 2021 (Sinh viên Võ Thành Trung Dũng thuộc lớp KHDL2018)

[26] Khang Nguyen, Thuan Trong Nguyen, Thuan Q. Nguyen, An Nguyen, Nguyen D. Vo, Tam V. Nguyen: A Benchmark of Parsing Vietnamese Publications. IEEE Access 10: 65284-65299 (2022) (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận, Nguyễn Quang Thuận thuộc lớp KHDL2018)

[27] Bao G. Do, Doanh C. Bui, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen: A Multi-Scale Approach for Vietnamese Image Captioning in Healthcare Domain. 2022 9th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS) (Sinh viên Đỗ Gia Bảo thuộc lớp CNCL2018.1)

[28] Tham Nguyen Thi, Kieu-Hoa Vo, Minh-Tam Nguyen, Truong-Thinh Nguyen, Gia-Phu P. Tran, Chi-Thanh Dang, Co-Thai Quach, and Trong-Hop Do: A Novel Two-stages Information Extraction Algorithm for Vietnamese Book Cover Images. IDC 2022: Intelligent Distributed Computing(IDC’22). 2022 (Sinh viên Nguyễn Thị Thắm, Võ Kiều Hoa thuộc lớp KHDL2018, sinh viên Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Trường Thịnh, Trần Phạm Gia Phú, Quách Cơ Thái và Đặng Chí Thành thuộc lớp KHDL2020)

[29] Minh-Tri Vo, Trieu-Vu Tran, Duc-The Pham, Trong-Hop Do: A Practical Real-Time Flight Delay Prediction System using Big Data Technology. IEEE Comnetsat 2022 (Sinh viên Võ Minh Trí, Trần Triệu Vũ và Phạm Đức Thể thuộc lớp KHDL2019)

[30] Quoc-Nam Nguyen, Chau-Thang Phan, Van-Nguyen Dinh, Bao-Khanh P. Truong, Thuy-Hong T. Dang, Trong-Hop Do: A Small-Scale Temperature Forecasting System using Time Series Models Applied in Ho Chi Minh City. The 2022 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite. 2022 (Sinh viên Nguyễn Quốc Nam, Phan Châu Thắng, Đinh Văn Nguyên, Trương Phước Bảo Khanh và Đặng Thị Thuý Hồng thuộc lớp KHDL2020)

[31] Hoang-Anh T. Nguyen, Ha-Dung Nguyen, Trong-Hop Do: An Application of Vector Autoregressive Model for Analyzing the Impact of Weather And Nearby Traffic Flow On The Traffic Volume. RIVF2022 (Sinh viên Nguyễn Thị Hoàng Anh và Nguyễn Hà Dung thuộc lớp KHDL2020)

[32] Minh-Triet Thai, Thao-Ngan Chu-Ha, Tuan-Anh Vo, Trong-Hop Do: An Approach to Recommend Fishing Location and Forecast Fish Production by Using Big Data Analysis and Distributed Deep Learning. RIVF 2022 (Sinh viên Thái Minh Triết, Chu Hà Thảo Ngân, Võ Tuấn Anh thuộc lớp KHDL2019)

[33] Binh Van Duong, Chien Nhu Ha, Trung T. Nguyen, Phuc Nguyen, Trong-Hop Do, Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 2022 (Sinh viên Dương Văn Bình và Hà Như Chiến thuộc lớp KHDL2018)

[34] Long-An Doan, Phuong-Thao Nguyen, Thi-Oanh Phan, Trong-Hop Do: An Implementation of Large Scale Hate Speech Detection System for Streaming Social Media Data. ComNetSat 2022 (Sinh viên Đoàn Long An, Nguyễn Phương Thảo và Phan Thị Oanh thuộc lớp KHDL2019)

[35] Tham Nguyen Thi, Hoa Vo Kieu, Vinh Nguyen Xuan, Trong-Hop Do: An Upscalable Distributed Deep Learning based system for Multi-class X-ray Covid19 classification. The 11th Conference on Information Technology and Its Applications(CITA2022). 2022 (Sinh viên Nguyễn Thị Thắm, Võ Kiều Hoa và Nguyễn Xuân Vinh thuộc lớp KHDL2018)

[36] Quang-Linh Tran, Phan Thanh Dat Le, Trong-Hop Do: Aspect-based Sentiment Analysis for Vietnamese Reviews about Beauty Product on E-commerce Websites. PACLIC 2022 (Sinh viên Trần Quang Linh và Lê Phan Thành Đạt thuộc lớp KHDL2018)

[37] Tan Chau, Minh-Tri Nguyen , Duc-Vu Ngo , Anh-Duc T. Nguyen  & Trong-Hop Do (2022).  Deep Reinforcement Learning methods for Automation Forex Trading.  RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF), December 20-22, 2022 (Sinh viên Châu Tấn, Nguyễn Minh Trí, Ngô Đức Vũ và Nguyễn Trần Anh Đức thuộc lớp KHDL2020)

[38] Co Van Dinh, Son T. Luu, Anh Gia-Tuan Nguyen: Detecting Spam Reviews on Vietnamese E-commerce Websites. ACIIDS 2022 (Sinh viên Đinh Văn Cơ thuộc lớp KHDL2019)

[39] Hoang-Quan Dang, Duc-Duy-Anh Nguyen, Trong-Hop Do: Distributed training using data parallelism method in TensorFlow 2. In CITA2022 (Sinh viên Đặng Hoàng Quân và Nguyễn Đức Duy Anh thuộc lớp KHDL2018)

[40] Trịnh Ngọc Pháp, Trần Nguyễn Anh Khoa, Hà Văn Luân, Trần Trung Hiếu, Đỗ Trọng Hợp: Dự đoán giá cổ phiếu sử dụng mô hình chuỗi thời gian với BigDL CITA 2022 (Sinh viên Trịnh Ngọc Pháp, Trần Nguyễn Anh Khoa, Hà Văn Luân và Trần Trung Hiếu thuộc lớp KHDL2018)

[41] Quang-Dai Nguyen, Anh-Thuan Bui, Tri-Hai Nguyen, and Trong-Hop Do, Enhancing 2D Hand Pose Detection And Tracking In Surgical Videos By Attention Mechanism, The 15th International Symposium on Intelligent Distributed Computing (IDC 2022) (Sinh viên Nguyễn Quang Đại và Bùi Anh Thuận thuộc lớp KHDL2019)

[42] Dung Truong, Thuan Trong Nguyen, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen: GaDocNet: Rethinking the Anchoring Scheme and Loss Function in Vietnamese Document Images. MAPR 2022 (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận thuộc lớp KHDL2018)

[43] Ngan-Linh Nguyen, Gia-Huy Lam, Hoang-Thong Vo,  Trong-Hop Do, Anh-Tien Tran,  Sungrae Cho: Improving Scene Text Recognition With A Combinative Image Augmentation Approach. ICTC (2022) (Sinh viên Nguyễn Ngân Linh, Lâm Gia Huy và Võ Hoàng Thông thuộc lớp KHDL2018)

[44] An Long Doan, Son T. Luu: Improving Sentiment Analysis By Emotion Lexicon Approach on Vietnamese Texts, International Conference on Asian Language Processing (IALP), 2022 (Sinh viên Đoàn Long An thuộc lớp KHDL2019)

[45] Thi-Thu-Hang Le, Viet-Duc Ho, Duc-Vu Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen: Integrating Semantic Information into Sketchy Reading Module of Retro-Reader for Vietnamese Machine Reading Comprehension. NICS. 2022 (Sinh viên Lê Thị Thu Hằng và Hồ Việt Đức thuộc lớp CNCL2018.1)

[46] Quoc-Loc Duong, Duc-Vu Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Leveraging Semantic Representations Combined with Contextual Word Representations for Recognizing Textual Entailment in Vietnamese, NICS 2022 (Sinh viên Dương Quốc Lộc thuộc lớp KHDL2018)

[47] Nhat-Minh Pham, Ha-Thanh Nguyen, Trong-Hop Do: Multi-stage Information Retrieval for Vietnamese Legal Texts,  The 2022 Principle and practice of data and Knowledge Acquisition Workshop,2022  (sinh viên Phạm Nhật Minh thuộc lớp CNTT2018)

[48] Luc T. Le, Thuan Trong Nguyen, Khang Nguyen: Page Object Detection in Vietnamese Document Images with Novel Approach. NICS 2022 (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận thuộc lớp KHDL2018)

[49] Võ Trung Hiếu, Võ Duy Nguyên và Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG: DỰ ĐOÁN KHUNG HÌNH TƯƠNG LAI KẾT HỢP SOTA OPTICAL-FLOW MODEL VÀ CẢI TIẾN HÀM LỖI DỰA TRÊN FENCEGAN, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (2022) (Sinh viên Võ Trung Hiếu thuộc lớp KHDL2018)

[50] Hoang-Thong Vo, Quang-Linh Tran, Gia-Huy Lam, , Ngan-Linh Nguyen, Trong-Hop Do, Nguyen Thi Lieu, Nhu-Ngoc Dao: Real-time Traffic Prediction using Distributed Deep Learning based Multivariate Time-series Models. IDC2022 (Sinh viên Võ Hoàng Thông, Trần Quang Linh, Lâm Gia Huy và Nguyễn Ngân Linh thuộc lớp KHDL2018)

[51] Nhu-Chien Ha, Quoc-Loc Duong, Trong-Hop Do, Stock Price Forecasting on BigDL – A Parallel and Distributed Framework, IDC 2022 (Sinh viên Hà Như Chiến và Dương Quốc Lộc thuộc lớp KHDL2018)

[52] Ngoc-Phap Trinh, Anh-Khoa N. Tran, Trong-Hop Do: Traffic Flow Forecasting using Multivariate Time-Series Deep Learning and Distributed Computing. RIVF 2022 (Sinh viên Trịnh Ngọc Pháp và Trần Nguyễn Anh Khoa thuộc lớp KHDL2018)

[53] Nghia Hieu Nguyen, Duong T. D. Vo, Kiet Van Nguyen, UIT-HWDB: Using Transferring Method to Construct A Novel Benchmark for Evaluating Unconstrained Handwriting Image Recognition in Vietnamese, The 16th IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF 2022) (Sinh viên Nguyễn Hiếu Nghĩa và Võ Trần Đông Dương thuộc lớp KHDL2019)

[54] Triet Minh Thai, Ngan Ha-Thao Chu, Anh Tuan Vo, Son T. Luu: UIT-ViCoV19QA: A Dataset for COVID-19 Community-based Question Answering on Vietnamese Language. PACLIC 2022 (Sinh viên Thái Minh Triết, Chu Hà Thảo Ngân và Võ Tuấn Anh thuộc lớp KHDL2019)

[55] Binh Van Duong, An Trong Nguyen, Chien Nhu Ha, Hong-Hanh Thi Duong, My-Linh Thi Tran, Trong-Hop Do, UIT-VLFC: Vietnamese Lipstick Feedbacks Corpus, International Committee for the Coordination and Standardisation of Speech Databases and Assessment Techniques (O-COCOSDA), 2022 (Sinh viên Dương Văn Bình, Nguyễn Trọng Ân, Hà Như Chiến, Dương Thị Hồng Hạnh và Trần Thị Mỹ Linh thuộc lớp KHDL2018)

[56] Doanh C. Bui, Nghia Hieu Nguyen, Nguyen D. Vo, Uyen Han Thuy Thai, Khang Nguyen: Vi-DRSNet: A Novel Hybrid Model for Vietnamese Image Captioning in Healthcare Domain. 5th International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition. 2022 (Sinh viên Nguyễn Hiếu Nghĩa thuộc lớp KHDL2019)

[57] Hieu Trung Vo, Chi Thi-Kim Phan, Hanh Hong-Phuc Vo, Kha Dinh Tran and Trong-Hop Do, Vietnamese food image classification using distributed deep learning, The 11th Conference on Information Technology and Its Applications (CITA), 2022 (Sinh viên Võ Trung Hiếu, Phan Thị Kim Chi, Võ Hồng Phúc Hạnh và Trần Đình Kha thuộc lớp KHDL2018)

[58] Khanh Quoc Tran, An Trong Nguyen, Phu Gia Hoang, Canh Duc Luu, Trong-Hop Do, Kiet Van Nguyen: Vietnamese Hate and Offensive Detection using PhoBERT-CNN and Social Media Streaming Data, Neural Computing and Applications (Sinh viên Trần Quốc Khánh, Nguyễn Trọng Ân thuộc lớp KHDL2018, sinh viên Hoàng Gia Phú và Lưu Đức Cảnh thuộc lớp KHDL2019)

[59] Lưu Quang Tiến Hoàng, Trần Quang Linh, Đỗ Trọng Hợp: An Empirical Study on Bankruptcy Prediction using Ensemble Learning. RIVF 2022 (Sinh viên Lưu Quang Tiến Hoàng thuộc lớp KHDL2020, sinh viên Trần Quang Linh thuộc lớp KHDL2018)

[60] Luyen Ngan Van, Anh Hoang Tuan, Duy Phan The, Tan-Khoa Vo and Van-Hau Pham : A Privacy-Preserving Approach For Building Learning Models in Smart Healthcare using Blockchain and Federated Learning : SoICT 2022 - The 11th International Symposium On Information And Communication Technology (Sinh viên Ngân Văn Luyện và Hoàng Tuấn Anh thuộc lớp CNTT2018)

[61] Vy-Hao Phan, Minh-Quan Ha, Trong-Hop Do: A Novel License Plate Image Reconstruction System using Generative Adversarial Network: COMNETSAT 2022 (Sinh viên Phan Vỹ Hào và Hà Minh Quân thuộc lớp KHDL2019)

[62] Duong, H.TH., Tran, L.TM., To, H.Q. and Nguyen, V.K. Academic performance warning system based on data driven for higher education. Neural Comput & Applic (2022) (Sinh viên Dương Thị Hồng Hạnh và Trần Thị Mỹ Linh thuộc lớp KHDL2018)

[63] Linh My Thi Tran, Hanh Hong Thi Duong, Thien Long Nguyen, and Trong-Hop Do, Application of Machine Learning techniques in building a time series forecasting model of the number of COVID-19 infections, The 11th Conference on Information Technology and its Applications; Topic: Image and Natural Language Processing (CITA), 2022 (Sinh viên Trần Thị Mỹ Linh, Dương Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thiên Long thuộc lớp KHDL2018).

[64] Nguyen Vu, Kiet Van Nguyen. Enhancing Vietnamese Question Generation with Reinforcement Learning. Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. 2022 (Sinh viên Vũ Nguyễn thuộc lớp CNTT2018).

NĂM 2021

[1] Khanh Quoc Tran, Binh Van Duong, Linh Quang Tran, An Le-Hoai Tran, An Trong Nguyen, Kiet Van Nguyen. Machine Learning-based Empirical Investigation For Credit Scoring In Vietnam’s Banking. The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2021).(Sinh viên Trần Quốc Khánh, Dương Văn Bình, Trần Quang Linh, Lê Trần Hoài Ân và Nguyễn Trọng Ân thuộc lớp KHDL2018).

[2] Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen. Constructive and Toxic Speech Detection for Open-domain Social Media Comments in Vietnamese. The 34th International Conference on Industrial, Engineering & Other Applications of Applied Intelligent Systems (IEA/AIE 2021).(Sinh viên Nguyễn Thành Luân thuộc lớp CNTT2017).

[3] Phu Gia Hoang, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen. UIT-E10dot3 at SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection with Named Entity Recognition and Question-Answering Approaches. SemEval 2021 Task 5, ACL-IJCNLP 2021.(Sinh viên Nguyễn Thành Luân thuộc lớp CNTT2017, Hoàng Gia Phú thuộc lớp KHDL2019).

[4] Kim Thi-Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen. ReINTEL Challenge 2020: Exploiting Transfer Learning Models for Reliable Intelligence Identification on Vietnamese Social Network Sites. VLSP 2020 Workshop.(Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Kim thuộc lớp KHDL2018).

[5] Do, Trong-Hop, Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Minh-Quan Pham, Quang-Dung Pham, Nhu-Ngoc Dao, Chunghyun Lee, and Sungrae Cho. "Night-Time Vehicle Distance Estimation Using Camera Geometry and Deep Learning." In 2021 International Conference on Information Networking (ICOIN), pp. 853-857. IEEE Computer Society, 2021.(Sinh viên Trần Đăng Khoa, Hoàng Đình Quang thuộc lớp KHDL2018).

[6] Do, Trong-Hop, Dang-Khoa Tran, Dinh-Quang Hoang, Dat Vuong, Trong-Minh Hoang, Nhu-Ngoc Dao, Chunghyun Lee, and Sungrae Cho. "A Novel Algorithm for Estimating Fast-Moving Vehicle Speed in Intelligent Transport Systems." In 2021 International Conference on Information Networking (ICOIN), pp. 499-503. IEEE, 2021.(Sinh viên Trần Đăng Khoa, Hoàng Đình Quang thuộc lớp KHDL2018).

[7] Do, Trong-Hop, Ngan-Linh Nguyen, Hoang-Thong Vo, Thanh-Binh Nguyen, and Ngo Tan Vu Khanh. "Deep learning based image processing for proactive data collecting system for autonomous vehicle." In 2021 21st ACIS International Winter Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD-Winter), pp. 253-256. IEEE, 2021.(Sinh viên Nguyễn Ngân Linh, Võ Hoàng Thông thuộc lớp KHDL2018).

[8] Tu Do, Ngoc Hoang Luong: Insightful and Practical Multi-Objective Convolutional Neural Network Architecture Search with Evolutionary Algorithms. IEA/AIE 2021.(Sinh viên Đỗ Minh Tú thuộc lớp CNCL2018.2).

[9] Thuan Trong Nguyen, Thuan Q. Nguyen, Dung Vo, Vi Nguyen, Ngoc Ho, Nguyen D. Vo, Kiet Van Nguyen, Khang Nguyen: VinaFood21: A Novel Dataset for Evaluating Vietnamese Food Recognition. RIVF 2021 (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận, Nguyễn Quang Thuận, Nguyễn Thanh Tường Vi, Võ Thành Trung Dũng thuộc lớp KHDL2018).

[10] Khanh Quoc Tran, Phap Ngoc Trinh, Khoa Nguyen-Anh Tran, An Tran-Hoai Le, Luan Van Ha, Kiet Van Nguyen: An Empirical Investigation of Online News Classification on an Open-domain, Large-scale and High-quality Dataset in Vietnamese. SOMET. 2021. (Sinh viên Trần Quốc Khánh, Trịnh Ngọc Pháp, Trần Nguyễn Anh Khoa, Lê Trần Hoài Ân, Hà Văn Luân thuộc lớp KHDL2018).

[11] Nhung Thi-Hong Nguyen, Phuong Phan-Dieu Ha, Luan Thanh Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen: Vietnamese Open-domain Complaint Detection in E-Commerce Websites. SoMeT2021 (Sinh viên Nguyễn Thành Luân thuộc lớp CNTT2017, Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung và Hà Phan Diệu Phương thuộc lớp CNCL2018.2).

[12] Luong Luc Phan, Phuc Huynh Pham, Kim Thi-Thanh Nguyen, Tham Thi Nguyen, Sieu Khai Huynh, Luan Thanh Nguyen, Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen: SA2L: From Aspect-Based Sentiment Analysis to Social Listening System for Business Intelligence. KSEM 2021 (Sinh viên Nguyễn Thành Luân thuộc lớp CNTT2017, Sinh viên Phan Lực Lượng, Phan Huỳnh Phúc, Nguyễn Thị Thanh Kim, Nguyễn Thị Thắm, Huỳnh Khải Siếu thuộc lớp KHDL2018).

[13] Hanh Hong-Phuc Vo, Hieu Trung Tran, Son T. Luu: Automatically detecting cyberbullying comments on online game forums. RIVF 2021 (Sinh viên Võ Hồng Phúc Hạnh, Trần Trung Hiếu thuộc lớp KHDL2018).

[14] Q. -L. Tran, G. -H. Lam, Q. -N. Le, T. -H. Tran and T. -H. Do, "A Comparison of Several Approaches for Image Recognition used in Food Recommendation System," 2021 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), 2021 (Sinh viên Trần Quang Linh, Lâm Gia Huy, Lê Quang Nhật, Trần Trung Hiếu thuộc lớp KHDL2018).

[15] Q. -L. Tran, G. -H. Lam, V. -B. Duong and T. -H. Do, "A Study on Diacritic Restoration Problem in Vietnamese Text using Deep Learning based Models," 2021 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), 2021 (Sinh viên Trần Quang Linh, Lâm Gia Huy, Dương Văn Bình thuộc lớp KHDL 2018).

[16] X. -V. Nguyen et al., "Intelligent Augmented Video Streaming Services Using Lightweight QR Code Scanner," 2021 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT), 2021 (Sinh viên Nguyễn Xuân Vinh, Lâm Gia Huy, Lê Quang Nhật, Dương Quốc Lộc, Nguyễn Thế Mạnh thuộc lớp KHDL 2018, Lê Bảo Long thuộc lớp KHDL 2019).

[17] Kim Thi-Thanh Nguyen, Sieu Khai Huynh, Luc Luong Phan, Phuc Huynh Pham, Duc-Vu Nguyen and Kiet Van Nguyen, "Span Detection for Aspect-Based Sentiment Analysis in Vietnamese", The 35th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 35) (Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Kim, Huỳnh Khải Siếu, Phan Lực Lượng, Phạm Huỳnh Phúc thuộc lớp KHDL 2018).

[18] Tu Do, Ngoc Hoang Luong, Training-Free Multi- Objective EvolutionaryNeural Architecture Search via Neural TangentKernel and Number of Linear Regions, The 28th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP2021) (Sinh viên Đỗ Minh Tú thuộc lớp CNCL2018.2).

[19] Thuan Nguyen Trong, Hai Le Truong Ngoc, Truong Nguyen Nhat, Thinh Le Viet, Khanh Duong Thanh Bao, Quyen Tran Thi My, Vu Bui Long, Hop Nguyen Van, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, An Empirical Evaluation Of Feature Extraction For Vietnamese Fruit Classification, Vietnam Journal of Science and Technology, (2021) (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận thuộc lớp KHDL 2018).

[20] Khanh Quoc Tran, An-Trong Nguyen, An Tran-Hoai Le, Kiet Van Nguyen, ViVQA: Vietnamese Visual Question Answering, The 35th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation (PACLIC 35) (Sinh viên Trần Quốc Khánh, Nguyễn Trọng Ân và Lê Trần Hoài Ân thuộc lớp KHDL 2018).

[21] Dung T.T. Vo, Tung Tran, Nguyen D. Vo and Khang Nguyen, “UIT-Anomaly: A Modern Vietnamese Video Dataset for Anomaly Detection”, NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2021 (Sinh viên Võ Thành Trung Dũng thuộc lớp KHDL2018).

[22] Ngô Minh Phú, Lê Minh Phước, Nguyễn Trần Phúc An, Võ Duy Nguyên, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, “Phát hiện phương tiện giao thông ở môi trường đô thị việt nam trong ảnh chụp từ drone”, Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIV về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, (2021) (Sinh viên Ngô Minh Phú và Lê Minh Phước thuộc lớp CNCL2018.2).

[23] Thuan Trong Nguyen, Thuan Q. Nguyen, Long Duong, Nguyen D. Vo, Khang Nguyen, CDeRSNet: Towards High Performance Object Detection in Vietnamese Documents Images, International Conference on Multimedia Modelling (MMM), 2022 (Sinh viên Nguyễn Trọng Thuận và Nguyễn Quang Thuận thuộc lớp KHDL2018).

[24] Tran Duc Luong, Vuong Minh Tien, Hoang Tuan Anh, Ngan Van Luyen, Nguyen Chi Vy, Phan The Duy, Van-Hau Pham, "FedChain: A Collaborative Framework for Building Artificial Intelligence Models Using Blockchain and Federated Learning", The  8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2021). (Sinh viên Hoàng Tuấn Anh và Ngân Văn Luyện thuộc lớp CNTT2018). 

[25] H. T. Tran, H. H. P. Vo and S. T. Luu, "Predicting Job Titles from Job Descriptions with Multi-label Text Classification," 2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), 2021 (Sinh viên Trần Trung Hiếu và Võ Hồng Phúc Hạnh thuộc lớp KHDL2018)

NĂM 2020

[1] Tin Van Huynh, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen, "Job Prediction: From Deep Neural Network Models to Applications", In Proceeding of the 2020 IEEE RIVF Conference, Ho Chi Minh, Vietnam.(Sinh viên Huỳnh Văn Tín thuộc lớp CNTT2016). 

[2] Huy Duc Huynh, Hang Thi-Thuy Do, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, "A Simple and Efficient Ensemble Classifier Combining Multiple Neural Network Models on Social Media Datasets in Vietnamese", PACLIC 2020.(Sinh viên Đỗ Thị Thúy Hằng và Huỳnh Đức Huy thuộc lớp CNTT2016). 

NĂM 2019

[1] Nguyễn Đình Long, Ngô Hồng Phúc, Nguyễn Gia Tuấn Anh: Phát Triển Hợp Đồng Mua Bán Thông Minh Trên Thiết Bị Di Động Bằng Công Nghệ Blockchain, Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh tháng 5, 2019, Hồ Chí Minh, Việt Nam. (Sinh viên Nguyễn Đình Long và Ngô Hồng Phúc thuộc lớp CNTT2015).

[2] Tin Van Huynh, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen. Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bi-GRU-LSTM-GRU Model. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 - in conjunction with the international conference PACLING 2019, 10/2019, Hanoi. (Sinh viên Huỳnh Văn Tín thuộc lớp CNTT2016).

[3] Hang Thi-Thuy Do, Huy Duc Huynh, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen. Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bidirectional-LSTM Model. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 - in conjunction with the international conference PACLING 2019, 10/2019, Hanoi. (Sinh viên Đỗ Thị Thúy Hằng và Huỳnh Đức Huy thuộc lớp CNTT2016).

NĂM 2018

[1] Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu Xuan-Vinh Nguyen, Tham Thi-Hong Truong, Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Sinh viên Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và Trương Thị Hồng Thắm thuộc lớp CNTT2014).

[2] Phu Xuan-Vinh NguyenTham Thi-Hong Truong, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Deep Learning versus Traditional Classifiers on Vietnamese Students' Feedback Corpus, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2018), November 23-24, 2018, Ho Chi Minh, Vietnam. (Sinh viên Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và Trương Thị Hồng Thắm thuộc lớp CNTT2014).