Chuẩn đầu ra ngành Khoa học dữ liệu

Viết bởi Son Luu on . Posted in Uncategorised

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân ngành KHDL phải đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn đầu ra (ký hiệu LO- Learning Outcome) sau:

  • LO1: Có kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
  • LO2: Có kiến thức nền tảng và nâng cao của ngành Khoa học dữ liệu (ngôn ngữ lập trình thống kê, các công cụ phân tích dữ liệu, ...)
  • LO3: Có khả năng lập luận, phân tích, dự báo, thống kê cao cấp và giải quyết vấn đề liên quan đến ngành Khoa học dữ liệu
  • LO4: Có kỹ năng nghiên cứu khoa học và khám phá tri thức (khảo sát tài liệu, phân tích, đánh giá)
  • LO5: Có tư duy hệ thống, có khả năng thiết kế các thành phần hoặc toàn bộ hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu.
  • LO6: Hiểu biết về các giá trị đạo đức, có kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp, năng lực học tập suốt đời
  • LO7: Có kỹ năng làm việc nhóm với tác phong chuyên nghiệp.
  • LO8: Có kỹ năng giao tiếp.
  • LO9: Có kỹ năng ngoại ngữ.
  • LO10: Hiểu nhu cầu xã hội, tác động của các công nghệ khai thác dữ liệu lớn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Có khả năng hình thành ý tưởng, phân tích, thiết kế, áp dụng các công cụ thống kê và triển khai các ứng dụng Khoa học dữ liệu vào thực tiễn đáp ứng nhu cầu xã hội, giải quyết các bài toán kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển, khởi nghiệp & sáng tạo.