Kế hoạch năm 2022

Viết bởi Phạm Nhật Duy on . Posted in Uncategorised

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

STT

Nội dung công việc

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Nhân sự phụ trách chính

Nhân sự hỗ trợ

Đơn vị/cá nhân phối hợp

Kết quả/Sản phẩm/Độ đo dự kiến

Thuộc MTCT của Nhóm CL

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

1

Kiểm định AUN

1.8.2022

30.8.2022

Nguyễn Văn Kiệt

Tô Quốc Huy;

Lưu Thanh Sơn; Đỗ Trọng Hợp; Nguyễn Tấn Cầm.

Phòng DL, TTPC, Đào tạo, CSVC.

Giấy chứng nhận AUN

Nhóm CL3 

 

2

Cập nhật chương trình đào tạo CNTT, KHDL

1.1.2022

25.3.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Văn Kiệt

Lưu Thanh Sơn; Nguyễn Thành Luân; Phạm Nhật Duy. Huỳnh  Văn Tín

Phòng đào tạo.

Cuốn chương trình đào tạo Cử nhân CNTT, KHDL.

Nhóm CL1

 

3

Tuyển sinh SĐH

Đợt 1.

1.1.2022

Đợt 2.

1.11.2022

Đợt 1

25.5.2022

Đợt 2.

25.11.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh

Nguyễn Thị Hoài

Phòng SĐH.

Kết quả chấm thi SĐH.

   

4

Lập thời khóa biểu cho hệ đào tạo đại học và hệ CLC tiếng Nhật

HK2. 

1.12.2021

HK1.

1.7.2022

HK2.

30.12.2021

HK1.

25.7.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh.

Nguyễn Văn Kiệt

Nguyễn Thị Hoài; Phạm Nhật Duy. Huỳnh Văn Tín

Phòng đào tạo và VPDB

Thời khóa biểu

   

5

Lập thời khóa biểu cho hệ đào tạo sau đại học gồm: Cao học và NCS

Theo phương pháp cuốn chiếu

Theo phương pháp cuốn chiếu

Nguyễn Gia Tuấn Anh

 

Phòng SĐH

Thời khóa biểu

   

6

Lập thời khóa biểu cho hệ đào tạo VB2, liên thông

Theo phương pháp cuốn chiếu

Theo phương pháp cuốn chiếu

Nguyễn Thị Hoài, Tô Quốc Huy

Nguyễn Gia Tuấn Anh

Phòng đào tạo đại học

Thời khóa biểu

   

7

Duyệt đề cương cao học

Gồm 3 đợt:

1.3.2022

1.7.2022

1.11.2022

Gồm 3 đợt:


20.3.2022

20.7.2022

20.11.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh

Nguyễn Thị Hoài

Phòng SĐH

DS các tên luận văn.

   

8

Duyệt đề cương khóa luận đại học

Gồm 2 đợt:

10.2.2022

5.9.2022

Gồm 2 đợt:


20.2.2022

15.9.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh,

Nguyễn Văn Kiệt. Nguyễn Tấn Cầm. Đỗ Trọng Hợp.

Nguyễn Thị Hoài

Phòng đào tạo đại học

DS tên các khóa luận

   

9

Tổ chức bảo vệ luận văn ThS

Gồm 3 đợt:

10.2.2022

1.6.2022

1.12.2022

Gồm 3 đợt:


25.2.2022

20.6.2022

20.12.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh,

Nguyễn Tấn Cầm.

Nguyễn Thị Hoài. Phan Nhật Duy

Phòng SĐH

DS các hội đồng bảo vệ

   

10

Họp hội đồng Khoa: 02 lượt

2.2022

10.2022

2.2022

10.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh,

Nguyễn Văn Kiệt

Nguyễn Thị Hoài

 

Biên bản cuộc họp

Nhóm CL2

 

11

Seminar NCKH giữa Doanh nghiệp và SV: 04 đợt

3.2022

6.2022

9.2022

12.2022

3.2022

6.2022

9.2022

12.2022

Lưu Thanh Sơn

Tô Quốc Huy

Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Văn Kiệt.

 

Biên bản cuộc họp

Nhóm CL1 

 

12

Seminar học thuật giữa Khoa và SV: 02 đợt

4.2022

9.2022

4.2022

9.2022

Đỗ Trọng Hợp

Nguyễn Tấn Cầm

Nguyễn Thành Luân.

Lưu Thanh Sơn.

 

Biên bản cuộc họp

Nhóm CL1

 

13 

Seminar giữa Khoa và cán bộ Đoàn, Hội

5.2022

5.2022

Nguyễn Thành Luân

Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Văn Kiệt.

VP Đoàn.

Biên bản cuộc họp

Nhóm CL1 

 

14

Tuyển dụng nhân sự

12 tháng trong năm

12 tháng trong năm

Nguyễn Gia Tuấn Anh, Nguyễn Văn Kiệt.

Nguyễn Thị Hoài

Phòng TCHC.

Gồm 1 TS (GV), 2 ThS (GV), 1 CN  (Giáo vụ).

Nhóm 

CL 4.

 

15

Các bài báo Khoa học của SV

12 tháng trong năm

12 tháng trong năm

Nguyễn Văn Kiệt,

Đỗ Trọng Hợp

Lưu Thanh Sơn.

Huỳnh Văn Tín

 

05 bài Scopus (SV là tác giả chính)

Nhóm CL2 

 

16

Các bài báo Khoa học của GV

12 tháng trong năm

12 tháng trong năm

Nguyễn Văn Kiệt,

Đỗ Trọng Hợp

Lưu Thanh Sơn.

Huỳnh Văn Tín

 

15 bài Scopus

Nhóm CL2.

 
17

Số đề tài nghiên cứu KH

12 tháng trong năm

12 tháng trong năm

Nguyễn Văn Kiệt; Đỗ Trọng Hợp

Lưu Thanh Sơn; Huỳnh Văn Tín.

Phòng KHCN.

1: đề tài D.

1: đề tài C.

Nhóm CL2.

 

18

Đề nghị các môn học liên thông với Coursera

1.2.2022

1.5.2022

Đỗ Trọng Hợp

Nguyễn Văn Kiệt

Huỳnh Văn Tín

Tô Quốc Huy

Lưu Thanh Sơn

Nguyễn Thành Luân.

Nguyễn Gia Tuấn Anh
Phòng Đạo tạo ĐH

Tên các môn học đề nghị

Nhóm CL1. 

 

19

Tổ chức bảo vệ khóa luận TN

Gồm 2 đợt:

5.1..2022

1.7.2022

Gồm 2 đợt:


15.1.2022

15.7.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh,

Nguyễn Văn Kiệt.

Nguyễn Thị Hoài.

Phan Nhật Duy

Phòng  đào tạo ĐH

DS các hội đồng bảo vệ

   

20

Sinh hoạt cựu SV, HV

5.2022

6.2022

Nguyễn Gia Tuấn Anh,

Nguyễn Tấn Cầm

Nguyễn Thành Luân.

 

Các biên bản hoạt động

Nhóm CL4. 

 

21

Báo cáo tài chính theo quý

Tuần cuối các tháng 3, 6, 9, 112

 

Lưu Thanh Sơn.

Nguyễn Thị Hoài.

Nguyễn Gia Tuấn Anh.

Nguyễn Văn Kiệt.

 

Bảng báo cáo tổng hợp.

   

22

Seminar Khoa học trong Khoa

Theo tháng

Theo tháng

Nguyễn Văn Kiệt, Đỗ Trọng Hợp

Phạm Nhật Duy, Nguyễn Gia Tuấn Anh

 

10 lượt

Nhóm CL2

 

23

Viết bài cho Web Khoa

Bài viết theo tuần

Bài viết theo tuần

Nguyễn Thành Luân, Tô Quôc Huy

Nguyễn Gia Tuấn Anh,

Nguyễn Tấn Cầm.

 

3 bài/tuần

   

Lưu ý:

  • Cột số 2: Liệt kê tất cả các công việc đơn vị dự kiến thực hiện trong năm, gồm cả các công việc thường xuyên và công việc theo hoạt động của KHCL Trường, cũng như dự kiến các công việc đột xuất (nếu có thể dự báo trước). Với mỗi công việc, nếu có thể liệt kê các bước thực hiện chính của công việc. 

    • Ví dụ: Công việc tuyển sinh SĐH: liệt kê các bước thực hiện chính như Thông báo tuyển sinh, Mở lớp ôn tập, Chuẩn bị thi, …

  • Cột số 3, 4: Cụ thể thời gian thực sự dự kiến thực hiện, không ghi chung chung từ 1/1/2022 – 31/12/2022.

  • Cột số 5, 6: Nhân sự thuộc đơn vị;

  • Cột số 7: Đơn vị khác hoặc nhân sự ở đơn vị khác;

  • Cột số 8: Có thể là Kết quả như số lượng bài báo khoa học, số CB tuyển dụng, …; Sản phẩm như báo cáo cho Hội đồng trường, Slide báo cáo seminar, Công trình xây dựng, ….; Độ đo như % sự hài lòng của CB, GV.

  • Cột số 9: Nếu là hoạt động của Mục tiêu cụ thể của nhóm chiến lược trong KHCL thì ghi rõ. Nếu không thì để trống.

 Trân trọng.

Danh sách môn học được xét quy đổi điểm

Viết bởi Son Luu on . Posted in Uncategorised

Danh sách các môn học của Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được xét quy đổi điểm theo quy định hỗ trợ công bố khoa học của Trường (https://daa.uit.edu.vn/thongbao/17-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-cong-bo-khoa-hoc)

STT

Mã môn

Tên môn

1

IE402

Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều

2

IE403

Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội

3

IE405

Công nghệ phân tích dữ liệu lớn

4

IE105

Nhập môn đảm bảo an ninh thông tin

5

DS201

Deep learning trong Khoa học dữ liệu

6

DS304

Phân tích và thiết kế thực nghiệm

7

DS310

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệu

8

DS102

Học máy thống kê

9

DS204

Đồ án Khoa học dữ liệu (1/2)

10

IE207

Đồ án

11

IE212

Công nghệ Dữ liệu lớn

12

DS103

Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

Tuyển sinh liên thông

Viết bởi Super User on . Posted in Uncategorised

Các bạn xem thông báo tuyển sinh liên thông Ngành Công nghệ thông tin trong tập tin đính kèm.

Cố vấn học tập

Lịch tiếp sinh viên Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

STT LỚP CVHT THỜI GIAN TIẾP SINH VIÊN
Thứ 2 3 4 5 6
1 CNTT001 Võ Tấn Khoa Sáng       X  
Chiều       X  
2 CNTT2017
CNTT2019
Nguyễn Thị Anh Thư Sáng         X
Chiều X        
3 CNTT2018
KHDL2019
Tạ Thu Thủy Sáng X        
Chiều X        
4 CNCL2018 1,2
KHDL2018
Nguyễn Văn Kiệt Sáng X X      
Chiều          
5 CNCL2019.1,2,3 Lưu Thanh Sơn Sáng X     X X
Chiều          
6 KHDL2020 Đỗ Trọng Hợp Sáng   X X    
Chiều          
7 CNTT2020 Võ Ngọc Tân Sáng          
Chiều     X   X
8 CNCL2020.1,2 Tô Quốc Huy Sáng X X      
Chiều          
9 CNTT2021 Phạm Thế Sơn Sáng   X      
Chiều         X
10 KHDL2021 Phan Trần Quốc Bảo Sáng       X  
Chiều   X      
11 CNCL2021.1,2 Huỳnh Văn Tín Sáng          
Chiều X X      
12   Nguyễn Tấn Cầm Sáng X     X  
Chiều          
13   Phạm Nhật Duy Sáng       X  
Chiều       X  
14   Nguyễn Thành Luân Sáng     X    
Chiều     X