Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

1. Giới thiệu

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin được thành lập theo quyết định số 699/QĐ-ĐHCNTT ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Trường đại học Công nghệ Thông tin, với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Công nghệ thông tin, hướng ngành chủ chốt của Trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa của khu vực phía Nam và cả nước nói chung.

2. Chức năng – nhiệm vụ:

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được nhà Trường giao nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo đại học, sau đại học hướng ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: địa lý, môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, …, quản lý một cách hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; khai thác dữ liệu để tăng các giá trị thông tin phục vụ cho các đơn vị.

3. Các bộ môn:

- Khoa học Dữ liệu.

- Thiết bị di động và công nghệ Web.

4. Đội ngũ nhân sự:

4.1. Ban chủ nhiệm khoa:

 1. TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng khoa
 2. ThS. Nguyễn Văn Kiệt - Phó Trưởng khoa
4.2. Thư ký và Trợ lý Giáo vụ
 1. ThS. Nguyễn Thị Hoài - Thư ký khoa
 2. CN. Nguyễn Hồ Phương Thảo - Trợ lý Giáo vụ khoa
4.3. Bộ môn Khoa học Dữ liệu
 1. ThS. Nguyễn Văn Kiệt - Phó trưởng Bộ môn phụ trách
 2. TS. Trần Văn Thành
 3. TS. Đỗ Trọng Hợp
 4. ThS. Trần Phan Quốc Bảo
 5. ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
 6. ThS. Tạ Thu Thủy
 7. ThS. Phạm Thế Sơn
 8. ThS. Lưu Thanh Sơn
 9. ThS. Huỳnh Văn Tín
 10. ThS. Nguyễn Thành Luân
 11. CN. Phạm Nguyễn Phúc Toàn
 12. CN. Nguyễn Hiếu Nghĩa
4.4. Bộ môn Thiết bị di động và công nghệ Web.
 1. TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn
 2. TS. Nguyễn Tấn Cầm
 3. TS. Nguyễn Tất Bảo Thiện
 4. ThS. Võ Tấn Khoa
 5. ThS. Võ Ngọc Tân
 6. ThS. Tô Quốc Huy
 7. CN. Phạm Nhật Duy
 8. CN. Trần Quốc Khánh
5. Đào tạo

a. Đào tạo đại học:

- Ở bậc đại học, Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được phép đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 947/QĐ-ĐHQG-ĐT ngày 19/10/2006 và quyết định số 1052/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 08/09/2009).

- Khoa đã đào tạo hệ đại học bắt đầu từ năm 2013, hiện nay đang có khoảng 850 sinh viên theo học, trong đó có 160 sinh viên theo học chương trình cử nhân CNTT định hướng Nhật Bản.

- Khoa cũng đã đào tạo hệ đại học bắt đầu từ năm 2018 cho ngành Khoa học Dữ liệu. Hiện nay đang có khoảng 165 sinh viên theo học, trong đó 55 sinh viên cho mỗi khóa: 2018, 2019 và 2020. Dự kiến khóa 2021 sẽ khoảng 60 sinh viên.

b. Đào tạo sau đại học:

- Khoa được phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 391/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 17 tháng 4 năm 2013). Hiện Khoa đang đào tạo 08 khóa, tổng số học viên hiện đang theo học là 620 học viên, đã tốt nghiệp 10 khóa.

- Khoa cũng đã được Đại học Quốc Gia Tp.HCM phê duyệt cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 01 năm 2014), hiện nay có 08 khóa nghiên cứu sinh đang theo học.