Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

1. Giới thiệu

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin được thành lập theo quyết định số 699/QĐ-ĐHCNTT ban hành ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Trường đại học Công nghệ Thông tin, với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Công nghệ thông tin, hướng ngành chủ chốt của Trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa của khu vực phía Nam và cả nước nói chung.

2. Chức năng – nhiệm vụ:

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được nhà Trường giao nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo đại học, sau đại học hướng ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: địa lý, môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, …, quản lý một cách hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; khai thác dữ liệu để tăng các giá trị thông tin phục vụ cho các đơn vị.

3. Các hướng nghiên cứu:

Khoa có các hướng nghiên cứu sau:

- Cơ sở dữ liệu không gian và thời gian.

- Xử lý tín hiệu số và ảnh (sẽ mở trong tương lai gần).

4. Đội ngũ nhân sự:

 1. TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng khoa
 2. PGS.TS. Đỗ Phúc
 3. ThS. Nguyễn Thành Trung
 4. ThS. Nguyễn Thị Hoài - Thư ký khoa
 5. ThS. Võ Ngọc Tân
 6. ThS. Nguyễn Văn Xanh
 7. ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
 8. ThS. Nguyễn Văn Kiệt
 9. ThS. Tạ Thu Thủy
 10. ThS. Phạm Thế Sơn
 11. ThS. Võ Tấn Khoa - Trợ lý khoa
5. Đào tạo

a. Đào tạo đại học:

Ở bậc đại học, Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin được phép đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 947/QĐ-ĐHQG-ĐT ngày 19/10/2006 và quyết định số 1052/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 08/09/2009).

Hiện nay, Khoa đã đào tạo 04 khóa: Cử nhân văn bằng 1 và Cử nhân văn bằng 2 với hơn 350 sinh viên chính quy.

b. Đào tạo sau đại học:

+ Khoa được phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 391/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 17 tháng 4 năm 2013). Hiện Khoa đang đào tạo 04 khóa, tổng số học viên hiện đang theo học là 120 học viên.

+ Khoa cũng đã được Đại học Quốc Gia Tp.HCM phê duyệt cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 01 năm 2014), hiện nay có 04 khóa nghiên cứu sinh đang theo học.