NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Hội nghị quốc tế lần thứ tư về Khoa học Máy tính (ICCSCM 2015)

on .

Mục đích và phạm vi

Mục tiêu hội nghị quốc tế lần thứ tư về Khoa học Máy tính  (ICCSCM 2015) là công bố  các nghiên cứu ban đầu và các bài viết  mô tả các nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học máy tính và  tính toán. Hội nghị bao gồm tất cả các ngành khoa học máy tính, toán học và nghiên cứu liên ngành. ICCSCM là một hội nghị có sử dụng các phản biện, hội nghị được tổ chức Malaysia.

Xem chi tiết ở link sau http://www.iccscm.com/cms/page.php?id=13