NGÀNH CNTT 2018 TUYỂN SINH 2 HƯỚNG MỚI: CNTT ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông tin về hội thảo quốc tế CNTT April, 2015, Indonesia.

on .

The Second International Conference on Advanced Data and Information Engineering (DaEng-2015)