Watermarking with Fixed Decoder for Aesthetic 2D Barcode

on .

Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào mã sửa lỗi RS cơ bản trong mã QR và cố gắng sửa đổi quy trình mã hóa RS để giảm thiểu khoảng cách trực quan từ hình ảnh logo. Cụ thể, với một thông điệp d, hình ảnh logo I và một hàm khoảng cách, bài báo muốn tìm kiếm một từ mã c, sao cho khoảng cách của c từ hình ảnh logo là nhỏ nhất và c mang thông điệp d.

Nhóm thực hiện: 

VÕ QUỐC VƯƠNG – CH2020208

PHẠM TIẾN HUY – CH2020204

PHẠM MINH TÙNG – CH2020206

 

Xem chi tiết tại đây