ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON HỒI QUY VÀO PHÁT HIỆN HÀNH ĐỘNG CON NGƯỜI BẰNG TÍN HIỆU WIFI

on .

Ứng dụng mạng Nơ ron hồi quy vào phát hiện hành động con người bằng tín hiệu wifi

Đỗ Minh Tiến - CH2002046

Đề tài nghiên cứu của em đã xây dựng bộ dữ liệu liên quan đến sự biến đổi thông tin trạng thái kênh truyền (CSI) của Wifi đối với những hành động khác nhau và đề xuất thuật toán tiền xử lý dữ liệu, sau đó đánh giá, so sánh bộ dữ liệu trước và sau khi đưa qua tiền xử lý với các mô hình học sâu. Nhờ đó, có thể xác định rằng bộ dữ liệu sau khi trải qua bước tiền xử lý tín hiệu và đưa vào các model học sâu đã có cải thiện đáng kể về năng suất của các mô hình đào tạo cũng góp phần làm tăng cường hiệu năng cho bài toán nhận diện hành động con người bằng sóng WiFi. Đồng thời, bộ dataset cũng được kiểm chứng bằng các mô hình máy học phổ biến như MLP, LSTM, RNN. Kết quả thu được cho thấy mô hình cho hiệu quả tốt nhất với độ chính xác trung bình lên 97.75% của model LSTM sau đó đến đó MLP 95.83% và RNN 28.52%. Kết quả đạt được tạo cơ sở đến phát triển các hướng nghiên cứu tiếp theo trong việc nhận diện hành động con người bằng sóng WiFi. Công trình nghiên cứu này đã bước đầu xây dựng được bộ xử lý nhân diện hành động con người mang tính chất thời gian thực (Realtime) theo dạng server-client để có thể phát triển thành một hệ thống trong thực tiễn.

Trân trọng.