Giới thiệu chung

on .

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

1. Giới thiệu

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Thông tin được thành lập theo quyết định số 108/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Trường đại học Công nghệ Thông tin, với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Công nghệ thông tin, hướng ngành chủ chốt của Trường, đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa của khu vực phía Nam và cả nước nói chung.

2. Chức năng – nhiệm vụ:

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin được nhà Trường giao nhiệm vụ:

- Tổ chức đào tạo đại học, sau đại học hướng ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: địa lý, môi trường, biến đổi khí hậu, kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, …, quản lý một cách hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; khai thác dữ liệu để tăng các giá trị thông tin phục vụ cho các đơn vị.

3. Các hướng nghiên cứu:

Bộ môn có các hướng nghiên cứu sau:

- Cơ sở dữ liệu không gian và thời gian.

- Xử lý tín hiệu số và ảnh (sẽ mở trong tương lai gần).

4. Đội ngũ nhân sự:

 1. TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh - Trưởng Bộ môn
 2. PGS.TS. Đỗ Phúc
 3. ThS. Phan Nguyễn Thụy An - Thư ký Bộ môn
 4. ThS. Võ Ngọc Tân
 5. ThS. Nguyễn Văn Xanh
 6. ThS. Nguyễn Thị Anh Thư
 7. ThS. Nguyễn Thành Trung
 8. ThS. Nguyễn Văn Kiệt
 9. ThS. Tạ Thu Thủy
 10. ThS. Phạm Thế Sơn
 11. ThS. Võ Tấn Khoa - Trợ lý Bộ môn
5. Đào tạo

a. Đào tạo đại học:

Ở bậc đại học, Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật thông tin được phép đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 947/QĐ-ĐHQG-ĐT ngày 19/10/2006 và quyết định số 1052/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 08/09/2009).

Hiện nay, Bộ môn đã đào tạo 04 khóa: Cử nhân văn bằng 1 và Cử nhân văn bằng 2 với hơn 350 sinh viên chính quy.

b. Đào tạo sau đại học:

+ Bộ môn được phép đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 391/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 17 tháng 4 năm 2013). Hiện Bộ môn đang đào tạo 04 khóa, tổng số học viên hiện đang theo học là 120 học viên.

+ Bộ môn cũng đã được Đại học Quốc Gia Tp.HCM phê duyệt cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin (theo quyết định số 57/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 01 năm 2014), hiện nay có 04 khóa nghiên cứu sinh đang theo học.