Bài báo khoa học sinh viên

NĂM 2019

[1] Nguyễn Đình Long, Ngô Hồng Phúc, Nguyễn Gia Tuấn Anh: Phát Triển Hợp Đồng Mua Bán Thông Minh Trên Thiết Bị Di Động Bằng Công Nghệ Blockchain, Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh tháng 5, 2019, Hồ Chí Minh, Việt Nam. (Sinh viên Nguyễn Đình Long và Ngô Hồng Phúc thuộc lớp CNTT2015).

[2] Tin Van Huynh, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen. Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bi-GRU-LSTM-GRU Model. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 - in conjunction with the international conference PACLING 2019, 10/2019, Hanoi. (Sinh viên Huỳnh Văn Tín thuộc lớp CNTT2016).

[3] Hang Thi-Thuy Do, Huy Duc Huynh, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Anh Gia-Tuan Nguyen. Hate Speech Detection on Vietnamese Social Media Text using the Bidirectional-LSTM Model. The Sixth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing VLSP 2019 - in conjunction with the international conference PACLING 2019, 10/2019, Hanoi. (Sinh viên Đỗ Thị Thúy Hằng và Huỳnh Đức Huy thuộc lớp CNTT2016).

NĂM 2018

[1] Kiet Van Nguyen, Vu Duc Nguyen, Phu Xuan-Vinh Nguyen, Tham Thi-Hong Truong, Ngan Luu-Thuy Nguyen, UIT-VSFC: Vietnamese Students' Feedback Corpus for Sentiment Analysis, 2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2018), November 1-3, 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Sinh viên Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và Trương Thị Hồng Thắm thuộc lớp CNTT2014).

[2] Phu Xuan-Vinh NguyenTham Thi-Hong Truong, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen, Deep Learning versus Traditional Classifiers on Vietnamese Students' Feedback Corpus, The 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2018), November 23-24, 2018, Ho Chi Minh, Vietnam. (Sinh viên Nguyễn Xuân Vĩnh Phú và Trương Thị Hồng Thắm thuộc lớp CNTT2014).

Đề cương môn học cử nhân ngành CNTT

 

1. Các môn học đại cương


 

STT

 

Mã MH

 

Tên môn học

 

1

IT001

Nhập môn lập trình 

 

2

IT003

Cấu trúc dữ liêu và giải thuật 

 

2. Các môn học cơ sở ngành


 

STT

 

Mã MH

Tên môn học

1

IE101

 

Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

 

2

IE103

 

Quản lý thông tin 

 

3

IE104

 

Internet và công nghệ Web 

 

4

IE105

 

Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 

 

5

IE106

 

Thiết kế giao diện người dung 

 

6

SE104

 

Nhập môn công nghệ phần mềm 

 

7

IS402

 

Điện toán đám mây 

 

3. Các môn học chuyên ngành


 

STT

 

Mã MH

Tên môn học

1

IE201

 

Xử lý dữ liệu thống kê 

 

2

IE212

 

Công nghệ Dữ liệu lớn 

 

3

IE221

 

Kỹ thuật lập trình Python 

 

4

IE224

 

Phân tích dữ liệu 

 

5

IE309

 

Thực tập doanh nghiệp

 

6

IE202

 

Quản trị doanh nghiệp 

 

7

IE203

 

Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụ 

 

8

IE301

 

Quản trị quan hệ khách hàng 

 

9

IE302

 

Kiến trúc và tích hợp hệ thống 

 

10

IE102

 

Các công nghệ nền 

 

11

IE204

 

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) 

 

12

IE213

 

Kỹ thuật phát triển hệ thống Web 

 

13

IE303

 

Công nghệ Java 

 

14

IE307

 

Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động 

 

15

IE205

 

Xử lý ảnh vệ tinh 

 

16

IE304

 

Hệ thống định vị toàn cầu 

 

17

IE305

 

Tin học môi trường 

 

4. Các môn học chuyên đề tốt nghiệp


 

STT

 

Mã MH

Tên môn học

1

IE401

 

Tin-Sinh học 

 

2

IE402

 

Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều 

 

3

IE403

 

Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội 

 

4

IE405

 

Công nghệ phân tích dữ liệu lớn 

 

5

IE406

 

Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụng